ޚަބަރު ފީތާ

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކާބޯތަކެތީގެ ރައްކާތެރިކަމާއި ގުޅޭ ޤައުމީ ސިޔާސަތު މުރާޖަޢާކުރުމަށް މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި އެވެ. މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ޝައިން ޓްރީ ބިލްޑިންގައި…

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މަޤްބޫލުހިޔާ ޔޫނިއަންގެ ފަރާތުން ރައީސް އޮފީހުގެ ސްޕެޝަލް އެޑްވައިޒަރ އޮން ސޯޝަލް ޕޮލިސީ އާ ބައްދަލުކޮށްފި

ހިޔާ ޔޫނިއަންގެ ފަރާތުން ރައީސް އޮފީހުގެ ސްޕެޝަލް އެޑްވައިޒަރ އޮން ސޯޝަލް ޕޮލިސީ ޑރ. މުސްތަފާ ލުތުފީ އާ ބައްދަލުކޮށްފި އެވެ. އޮންލައިންކޮަށް މިއަދު ބޭއްވި މި…


މިއުފެއްދީ ކޮންފަދަ ފިތުނަވެރިކަމެއް ހެއްޔެވެ؟-ޝެއިޚް ޒަމްޒަމް ފާރިޝް-

އަޑުހަރުކޮށް ކުރާ ނަމާދުތަކުގައި ބިސްމި ބާރަށް ނުކިޔާތީ، އެކަމާއިމެދު، ކުރީގެ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ މައުމޫނު ޢަބްދުލްޤައްޔޫމު ވަނީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވާ ޓްވީޓެއް ކުރައްވާފައެވެ. މި ޓްވީޓުގައި އެމަނިކުފާނު…


ގޯލޯކާ އެޕްލިކޭޝަން އިފްތިތާޙްކޮށްފި

ގޯލޯކާ އެޕްލިކޭޝަން (އެޕް) އިފްތިތާހުކޮށްފިއެވެ. އަލްގޯ ބްލޮކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ރާއްޖެއަށް ތައާރަފްކުރި މިއެޕްލިކޭޝަނަކީ ދަތުރުކުރާ ބޯޓުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު އެނގޭ ގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އެޕްލިކޭޝަނެކެވެ. ރާއްޖޭގެ ދަތުރުފަތުރުގެ…


ދީން

އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ އަނިޔާއެއް ކުރުމަކީ އިސްލާމް ދީނުގެ މަތިވެރި އަސާސެއް ކަމުގައިވާ އޯގާވެރި ކަމާއި އަރާރުންވާ ކަމެއް: ހުކުރު ޚުތުބާ

މިއަދުގެ ހުކުރު ޚުތުބާ ޙާއްސަ ކޮށްލާފައި ވަނީ ދިވެހި މުޖުތަމަޢުގައި އާންމު ވެފައިވާ، އަދި އެކަމަކާމެދު ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކޮށް، މުޖުތަމަޢުން އިސްލާޙުކޮށް ނައްތާލުމަށް ގިނަގުނަ އެތައް މަސައްކަތެއް…

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ