ޚަބަރު ފީތާ

ދިއެފްއެމްގެ ކުރީގެ ސީއީއޯ މަސްއޫދު ހިލްމީ އަށް ދަގަނޑުބުރިއަކުން ހަމަލާދިން މީހާގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި އެވެ. ލ. ފޮނަދޫގައި ދިރިއުޅުއްވާ މަސްއޫދަށް ހަމަލާ ދިނީ އަނބިކަނބަލުންނާއި…

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މަޤްބޫލުހިޔާ ޔޫނިއަންގެ ފަރާތުން ރައީސް އޮފީހުގެ ސްޕެޝަލް އެޑްވައިޒަރ އޮން ސޯޝަލް ޕޮލިސީ އާ ބައްދަލުކޮށްފި

ހިޔާ ޔޫނިއަންގެ ފަރާތުން ރައީސް އޮފީހުގެ ސްޕެޝަލް އެޑްވައިޒަރ އޮން ސޯޝަލް ޕޮލިސީ ޑރ. މުސްތަފާ ލުތުފީ އާ ބައްދަލުކޮށްފި އެވެ. އޮންލައިންކޮަށް މިއަދު ބޭއްވި މި…


މިއުފެއްދީ ކޮންފަދަ ފިތުނަވެރިކަމެއް ހެއްޔެވެ؟-ޝެއިޚް ޒަމްޒަމް ފާރިޝް-

އަޑުހަރުކޮށް ކުރާ ނަމާދުތަކުގައި ބިސްމި ބާރަށް ނުކިޔާތީ، އެކަމާއިމެދު، ކުރީގެ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ މައުމޫނު ޢަބްދުލްޤައްޔޫމު ވަނީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވާ ޓްވީޓެއް ކުރައްވާފައެވެ. މި ޓްވީޓުގައި އެމަނިކުފާނު…


ގޯލޯކާ އެޕްލިކޭޝަން އިފްތިތާޙްކޮށްފި

ގޯލޯކާ އެޕްލިކޭޝަން (އެޕް) އިފްތިތާހުކޮށްފިއެވެ. އަލްގޯ ބްލޮކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ރާއްޖެއަށް ތައާރަފްކުރި މިއެޕްލިކޭޝަނަކީ ދަތުރުކުރާ ބޯޓުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު އެނގޭ ގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އެޕްލިކޭޝަނެކެވެ. ރާއްޖޭގެ ދަތުރުފަތުރުގެ…


ދީން

ދަރިން ތަރުބިއްޔަތު ކުރުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލޭނީ ޒިންމާދާރު، ސާލިހު ދެމަފިރިންނަށް: ޚުތުބާ

ދަރިން ތަރުބިއްޔަތު ކުރުމުގައި މައިންބަފައިންގެ ދަރުރަކީ ވަރަށް ނާޒުކު، އެހާމެ ނުރައްކާތެރި ދައުރެއް ކަމަށް މިއަދުގެ ހުކުރު ޚުތުބާގައި ބުނެފި އެވެ. “ދަރިން ތަރުބިއްޔަތު ކުރުމުގައި މައިންބަފައިންގެ…

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ