ޚަބަރު ފީތާ

މާލޭގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ހިނގައިގެން އުޅޭ ސަރަހައްދަށް އާންމުން ނުދިއުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުން އިލްތިމާސް ކޮށްފި އެވެ. އެ މިނިސްޓްރީއިން އެދިފައި ވަނީ، އާންމު ފަރުދުންގެ…

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މަޤްބޫލުހިޔާ ޔޫނިއަންގެ ފަރާތުން ރައީސް އޮފީހުގެ ސްޕެޝަލް އެޑްވައިޒަރ އޮން ސޯޝަލް ޕޮލިސީ އާ ބައްދަލުކޮށްފި

ހިޔާ ޔޫނިއަންގެ ފަރާތުން ރައީސް އޮފީހުގެ ސްޕެޝަލް އެޑްވައިޒަރ އޮން ސޯޝަލް ޕޮލިސީ ޑރ. މުސްތަފާ ލުތުފީ އާ ބައްދަލުކޮށްފި އެވެ. އޮންލައިންކޮަށް މިއަދު ބޭއްވި މި…


މިއުފެއްދީ ކޮންފަދަ ފިތުނަވެރިކަމެއް ހެއްޔެވެ؟-ޝެއިޚް ޒަމްޒަމް ފާރިޝް-

އަޑުހަރުކޮށް ކުރާ ނަމާދުތަކުގައި ބިސްމި ބާރަށް ނުކިޔާތީ، އެކަމާއިމެދު، ކުރީގެ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ މައުމޫނު ޢަބްދުލްޤައްޔޫމު ވަނީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވާ ޓްވީޓެއް ކުރައްވާފައެވެ. މި ޓްވީޓުގައި އެމަނިކުފާނު…


ގޯލޯކާ އެޕްލިކޭޝަން އިފްތިތާޙްކޮށްފި

ގޯލޯކާ އެޕްލިކޭޝަން (އެޕް) އިފްތިތާހުކޮށްފިއެވެ. އަލްގޯ ބްލޮކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ރާއްޖެއަށް ތައާރަފްކުރި މިއެޕްލިކޭޝަނަކީ ދަތުރުކުރާ ބޯޓުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު އެނގޭ ގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އެޕްލިކޭޝަނެކެވެ. ރާއްޖޭގެ ދަތުރުފަތުރުގެ…


ދީން

ހެޔޮ ބަހަކީ ޞަދަޤާތެއް -ހުކުރު ޚުޠުބާ-

މިއަދުގެ ހުކުރު ޚުޠުބާގައި ހެޔޮބަސް ބުނުމާއި ޞާލިޙުޢަމަލު ކުރުމުގެމައްޗަވަނީ ނަޞީޙަތްދީފައެވެ. ހެޔޮބަަހަކީ ޞަދަޤަތެއްކަމާއި އެއީ މުޖްތަމަޢަށް އޭގެ ހެޔޮ އަސަރު ކުރާލެއް ބޮޑުކަމުންކަންވެސް ފާހަގަ ކޮށްފައިވެއެވެ. މާތްﷲގެ…

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ދުނިޔެ

މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޕާޓީ އުފެއްދުމަށް ބާއްވާ ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމުގެ ތައްޔާރީތައް

    މިއަދުގެ ޕްރެސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވީ: އެމްއެންޕީގެ ސްޕޯކްސްޕާސަން އަސްރާ އަޙްމަދު އެމްއެންޕީގެ އެޑްވައިޒަރީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ޢަބްދުﷲ ސިނާން މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޕާޓީގެ ފަރާތުން…

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ