މަޤުބޫލު

އެޓޯލް ސާރވޭ: ރައީސް ނަޝީދު ހިމެނޭ ކޯލިޝަނަކަށް ވޯޓު ދޭނަންތަ؟

ސުންގަޑި: 20 ސެޕްޓެމްބަރ 2023

ލޯޑު ކުރަނީ...

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

ވައިބަރ ޗެނަލަށް ވަންނަވާ

ޚިޔާލުތައް: 20 ޚިޔާލު ލިބިފައިވޭ

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ


ޚިޔާލުތައް:

  1. ސުވާލު އޮތްގޮތުން ޖަވާބު ދިނުމަށް ބައެއް ފަރާތްތަކަށް އުނދަގޫ ވާކަމަށް ފެނޭ. އެމް.ޑީ.ޕީ އާތޯ ޕީ.އެން.ސީ އާތޯ ސަލަފާ ތޯ ސާފުކޮށް ޖަވާބު ދޭން އެނގޭގޮަށް ސުވާލު ކުރީމަ ޖަވާބުދޭން ފަސޭހަ ވާނެ.

  2. ރައީސް ނަޝީދުއާ ކޯލޝަން ހެދުމަކީ އެއްވެސް މައްސަލައެއްނޫން ވޯޓް ދޭންމިއުޅެނީ ރައީސް ނަޝީދުއަކަށްނޫން.. ކޯލިޝަން ހެދިޔަސް ނުހެދިޔަަސް ވޯޓްލާން ބޭނުންވާގޮތަށް ވޯޓް ލާނަން..

  3. ކޮންމެ މީހަކު ހޮވުނަސް ވަރިހަމަ.
    ޑިމޮކުރެޓްސްއާނުގުޅި އެމްޑީޕީ ހޮވިދާނެކަމަށް ހީކުރުން ބުއްދުވެރިއެއްނޫން. ޑިމޮކްރެޓްސް އެކުވެއްޖެނަމަ އަނެއްކާވެސް އެއްރޫހެއްގައި ނުކުމެކާމިޔާބު ވުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑު.

      1. ޕޯލްް އެއްް ނޫންް މަކަރީކީީ. މިފެންނަނީީ އަސްލުު ދިވެހިންގެެ ފެންވަރުު. ތިމާމެންް ކޮޅަށްް އަރަންޏާާ ކިތޭޭ ލާދީނީއަސްް އެއީީ އަލިފެއްް.

Below Comments Ad
މިލިޔުންވެސް ކިޔާލަމާ
Close
Back to top button
Close

Ad blocker Detected ! ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާއެއް ފެނިއްޖެ

ތިޔަ ޑިވައިސްގައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ ސޮފްޓްވެއަރ/އެޕް އެއް އަޅާފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެހެންކަމުން މިވެބްސައިޓްގައިވާ ފޮޓޯތައް ނުފެނުން އެކަށީގެންވެއެވެ. ފޮޓޯތައް ފެންނަ ގޮތަށް ވަނުމަށްޓަކައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ (އެޑް ބްލޮކަރ) އޮފކޮށްލައްވާށެވެ.