ވޯޓިން ޕޯލް : ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2023 | ރާއްޖޭގެ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާއަކަށް ހޮވަން ބޭނުމީ..

ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2023 ގައި، ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަޤާމަށް ހޮވަން ބޭނުންވާ ފަރާތެއް ޚިޔާރުކުރައްވާ!

ސުން ގަޑި: 5 ސެޕްޓެމްބަރު 2023

ލޯޑު ކުރަނީ...

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

ވައިބަރ ޗެނަލަށް ވަންނަވާ

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ


Below Comments Ad
Back to top button
Close

Ad blocker Detected ! ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާއެއް ފެނިއްޖެ

ތިޔަ ޑިވައިސްގައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ ސޮފްޓްވެއަރ/އެޕް އެއް އަޅާފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެހެންކަމުން މިވެބްސައިޓްގައިވާ ފޮޓޯތައް ނުފެނުން އެކަށީގެންވެއެވެ. ފޮޓޯތައް ފެންނަ ގޮތަށް ވަނުމަށްޓަކައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ (އެޑް ބްލޮކަރ) އޮފކޮށްލައްވާށެވެ.