ގުޅުއްވާ

ހޫނު ރޮނގު

އެހެނިހެން

ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތު ފޮނުއްވުމަށް:

[email protected]

 

އިދާރީ: 

[email protected]

 

އިޝްތިހާރުކުރެއްވުމަށް: 

[email protected] 9438487

 

މީސްމީޑިއާ

ފޭސްބުކް

ޓްވިޓަރ

ޓެލެގްރާމް ޗެނަލް

އިންސްޓަގްރާމް

ޔޫޓިއުބް ޗެނަލް

Back to top button
Close

Ad blocker Detected ! ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާއެއް ފެނިއްޖެ

ތިޔަ ޑިވައިސްގައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ ސޮފްޓްވެއަރ/އެޕް އެއް އަޅާފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެހެންކަމުން މިވެބްސައިޓްގައިވާ ފޮޓޯތައް ނުފެނުން އެކަށީގެންވެއެވެ. ފޮޓޯތައް ފެންނަ ގޮތަށް ވަނުމަށްޓަކައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ (އެޑް ބްލޮކަރ) އޮފކޮށްލައްވާށެވެ.