މިއަހަރުގެ މިހާތަނަން ރާއްޖެއަށް ހަތް ލައްކައަށްވުރެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކޮށްފި

މިއަހަރުގެ މިހާތަނަން ރާއްޖެއަށް ހަތް ލައްކައަށްވުރެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފިއެވެ.
ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ވިދާޅުވީ، މިއަހަރުގެ މެއި މަހުގެ 5 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު 2019 ވަނަ އަހަރާއި އަޅާބަލާއިރު 6.4 ޕަސަންޓުގެ ކުރި އެރުމެއް ލިބިފައިވާކަމަށެވެ. އަދި 2022 ވަނަ އަހަރުގެ މިމުއްދަތުގައި ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވާ ހަލައްކަ ސާޅީސް ހާސް ހަތްސަތޭކަ ތިރީސް ފަތުރުވެރިންނާއި އަޅާބަލާއިރު 17.5 ޕަސަންޓުގެ ކުރިއެރުމެއްކަމަށެވެ.
އިއްޔެގެ ނިޔަލަށް ޖުމްލަ ހަތް ލައްކަ ދިހަހާސް ހަސަތޭކަ ސާޅީސް ފަސް ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެއަށް ވަނީ ޒިޔާރަތްކޮށްފައެވެ. އަދި ކޮވިޑް 2019 ވަނަ އަހަރުގެ މިމުއްދަތުގައި ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވަނީ ހަލައްކަ ފަސްދޮޅަސް ހަތް ހާސް ހަތްސަތޭކަ ނަވާވީސް ފަތުރުވެރިންނެވެ.
މިއަހަރުގެ މެއިމަހަށް އެކަނި ބަލާއިރު، މެއި މަހުގެ ފުރަތަމަ 5 ދުވަހު ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު 2022 ވަނަ އަހަރުގެ މެއި މަހުގެ މިމުއްދަތާއި އަޅާބަލާ އިރު 19.9 ޕަސަންޓް ދަށްވެފައި ވީނަމަވެސް 2019 ވަނަ އަހަރުގެ މިމުއްދަތާއި އަޅާބަލާއިރު 3.3 ޕަސަންޓުގެ ކުރިއެރުމެއް އައިސްފައިވާކަންވެސް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ.
މީގެ އިތުރުން، ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ވަކި މާރކެޓްތަކަށް ބަލާއިރު، ޗައިނާ މާރކެޓް ވަރަށް ބޮޑަށް ރަނގަޅުވަމުން އަންނަކަން ވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައެވެ. އެގޮތުން މިއަހަރުގެ މިހާތަންނަށް ޗައިނާއިން ވަނީ 4.7 ޕަސަންޓް ހިއްސާއާއިއެކު ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރާ 6 ވަނައަށް އެންމެ ބޮޑު މާރކެޓްކަމުގައި ހިމެނިގެން ގޮސްފައެވެ.

އިޝްތިހާރު Below Header ad

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

ވައިބަރ ޗެނަލަށް ވަންނަވާ
އިޝްތިހާރު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް

Below Comments Ad
މިލިޔުންވެސް ކިޔާލަމާ
Close
Back to top button
Close

Ad blocker Detected ! ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާއެއް ފެނިއްޖެ

ތިޔަ ޑިވައިސްގައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ ސޮފްޓްވެއަރ/އެޕް އެއް އަޅާފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެހެންކަމުން މިވެބްސައިޓްގައިވާ ފޮޓޯތައް ނުފެނުން އެކަށީގެންވެއެވެ. ފޮޓޯތައް ފެންނަ ގޮތަށް ވަނުމަށްޓަކައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ (އެޑް ބްލޮކަރ) އޮފކޮށްލައްވާށެވެ.