ޚަބަރު ފީތާ

ސިއްޙަތު

އޯޓިޒަމް: އަހަރެމެންނަށް އެނގެނީ ކިހާ ވަރަކަށް؟

އޯޓިޒަމް ކުދިންގެ ބެލެނިވެރިންނަށް ގޭތެރޭގައާއި ބޭރުގައި ހާސްވެ ކަންބޮޑުވާން ޖެހޭފަދަ ވަގުތުތަކާއި ކުރިމަތިލާން ޖެހުމަކީ މަދެއްކޮށް ދިމާވާ ކަމެއް ނޫނެވެ. އެކުދިން ހާޅެއްލަވައި، އެނބުރި، އެކި ކަހަލަ…

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ކާފިއުގެ ޙާލަތުގައިވެސް ދަމުނަމާދަށް މިސްކިތަށް ދެވޭނެ -މަބްރޫކް-

ކާފިއުގެ ޙާލަތުގައިވެސް ދަމުނަމާދަށް މިސްކިތަށް ދެވޭނެ ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާން މުޙާއްމަދު މަބްރޫކް ޢަޒީޒު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. މަބްރޫކް މިހެން ވިދާޅުވީ ކޮވިޑުގެ މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް…