ޚަބަރު ފީތާ

Articles by ޢާއިޝް

ރާއްޖެއިން އޮމިކްރޮން ވޭރިއަންޓް ފެނިއްޖެ

ކޮވިޑް19 ގެ އެންމެ ފަހުގެ އަދި އެންމެ ނުރައްކާތެރި ވޭރިއަންޓް ކަމުގައިވާ “އޮމިކްރޮން” ވޭރިއަންޓް ރާއްޖެއިން ފެނިއްޖެއެވެ. މިކަން ހާމަ ކުރައްވައި ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗް.ޕީ.އޭ)…


40 އަހަރުގެ ތާރީޚުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އެންމެ ބިޔަ މަޝްރޫޢު ނިމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ (އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ)ގެ 40 އަހަރުގެ ދިގު ތާރީޚުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އެންމެ ބޮޑު މަޝްރޫޢުގެ ނިމުން ފާހަގަ ކޮށްފިއެވެ. “ސެންޓާރާ ނިއު…


އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ އަނިޔާއެއް ކުރުމަކީ އިސްލާމް ދީނުގެ މަތިވެރި އަސާސެއް ކަމުގައިވާ އޯގާވެރި ކަމާއި އަރާރުންވާ ކަމެއް: ހުކުރު ޚުތުބާ

މިއަދުގެ ހުކުރު ޚުތުބާ ޙާއްސަ ކޮށްލާފައި ވަނީ ދިވެހި މުޖުތަމަޢުގައި އާންމު ވެފައިވާ، އަދި އެކަމަކާމެދު ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކޮށް، މުޖުތަމަޢުން އިސްލާޙުކޮށް ނައްތާލުމަށް ގިނަގުނަ އެތައް މަސައްކަތެއް…އެކްސިޑެންޓް ވުމުން އެމް.ޓީ.ސީ.ސީއިން ދެއްކީ އިންސާނިއްޔަތު ކަމުގެ ފުރިހަމަ ނަމޫނާއެއް

ހުޅުމާލެ ބްރިޖްގައި އިއްޔެ ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި އަނިޔާވި ފަރާތްތަކަށް އެންމެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނީ މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ (އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ) ގެ މުވައްޒަފުންގެ ފަރާތުންނެވެ. މިކަން…


ރ. ކިނޮޅަސް ބަނދަރު ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު އެމް.ޓީ.ސީ.ސީއާއި ހަވާލު ކޮށްފި

ރ. ކިނޮޅަސް ބަނދަރު ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ (އެމް.ޓީސީސީ) އާއި މިއަދު ހަވާލު ކޮށްފިއެވެ. މިކަމަށް ޓަކައި މިނިސްޓްރީ އޮފް…ދަރިފުޅު ޖަލުން ސަލާމަތް ވުމުން ޝާހްރުކް ޚާން ޝުކުރު އަދާކުރަން ބޭނުންވަނީ ޝިރުކު ކޮށްގެން

މުމްބާއި/އިންޑިއާ (31 އޮކްޓޯބަރ) – މިމަސްތެރޭގައި އިންޑިޔާ އަދި ރާއްޖޭގައި ވެސް އެންމެ ހިނގާ ޚަބަރަކަށް ވީ ބޮލީވުޑްގެ ސުޕަސްޓާރ ޝަހްރުކް ޚާންގެ ފިރިހެން ދަރިފުޅު އާރްޔަން…


ފިއުޗަރ އިންވެސްޓްމަންޓް އިނީޝިއޭޓިވް ސަމިޓުގައި ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެއްޖެ

ސައުދީއަރަބިއްޔާގެ ރިޔާދުގައި އޮކްޓޯބަރ 26 އިން 28 އަށް ކުރިއަށްދިޔަ ފިއުޗަރ އިންވެސްޓްމެންޓް ސަމިޓުގައި ދިވެހިރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެއްޖެއެވެ. ފިއުޗަރ އިންވެސްޓްމަންޓް އިނިޝިއޭޓިވް އިންސްޓިޓިއުޓްގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމު ކޮށްގެން…


ދުވަސްކޮޅެއް ފަހުން ޕްރިންސް ޖޯޖްއަށް އޭނާގެ މައިންބަފައިންނާއިއެކު ދަތުރުކުރުން މަނާ ވާނެ. ކީއްވެކަން އިނގޭތަ!

އިނގިރޭސީވިލާތުގައި އެތައް ސަތޭކަ އަހަރުތަކެއް ވަންދެން ވެރިކަން ކުރަމުންއަންނަ ޝާހީ އާއިލާއަކީ ނޫސްތަކުގެ ސުރުހީތަކަށް އައު ބަޔަކަށް ނުވާނެއެވެ. އާއިލާ މެމްބަރުން ލާ ހެދުންތަކާއި ދާ ތަންތަން،…