ޚަބަރު ފީތާ

Articles by atollnewsadmin

ސީގަލް ފިހާރަ ސަރަހައްދުގައި ހިނގަމުންދާ އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި، ދުމުން ރައްކާތެރިވުމަށް އިލްތިމާޒް ކޮށްފި

މާލޭގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ހިނގައިގެން އުޅޭ ސަރަހައްދަށް އާންމުން ނުދިއުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުން އިލްތިމާސް ކޮށްފި އެވެ. އެ މިނިސްޓްރީއިން އެދިފައި ވަނީ، އާންމު ފަރުދުންގެ…


ދާންދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ބޮޑުހިލައިގެ ފުރަތަމަ ޝިޕްމަންޓް ގެންގޮސްފި

ގއ. ދާންދޫ ބިން ހިއްކުމާއި ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން، ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ބޮޑުހިލައިގެ ފުރަތަމަ ޝިޕްމަންޓް 9 އޮކްޓޯބަރ 2021 ވަނަ…
މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޕާޓީ އުފެއްދުމަށް ބާއްވާ ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމުގެ ތައްޔާރީތައް

    މިއަދުގެ ޕްރެސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވީ: އެމްއެންޕީގެ ސްޕޯކްސްޕާސަން އަސްރާ އަޙްމަދު އެމްއެންޕީގެ އެޑްވައިޒަރީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ޢަބްދުﷲ ސިނާން މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޕާޓީގެ ފަރާތުން…
ކެނދިކުޅުދޫގައި ޕްލޭ ސުކޫލް ހިންގުމަށް އާމްސްބިޒް ޕްރައިވެޓް ލިމިޑަޓަށް

ކެނދިކުޅުދޫގައި “ޕުލޭ ސުކޫލް” ހިންގުމަށް އާމްސްބިޒް ޕްރައިވެޓް ލިމިޑަޓް އާއި އެކު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި އެވެ. މި އެއްބަސް ވުމުގައި ޕްލޭ ސުކޫލުގެ އިތުރުން ތަޢުލީމީ އިތުރު…