ޚަބަރު ފީތާ

Articles by atollnewsadmin

ރާއްޖޭގެ ކާބޯތަކެތީގެ ރައްކާތެރިކަމާއި ގުޅޭ ޤައުމީ ސިޔާސަތު މުރާޖަޢާކުރުމަށް މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކާބޯތަކެތީގެ ރައްކާތެރިކަމާއި ގުޅޭ ޤައުމީ ސިޔާސަތު މުރާޖަޢާކުރުމަށް މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި އެވެ. މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ޝައިން ޓްރީ ބިލްޑިންގައި…ށ. ފޭދޫ ބަނދަރު މަސައްކަތުގެ %98 ނިމިއްޖެ

ށ. ފޭދޫ ބަނދަރު ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން، ހާބަރ ބޭސިން ފުންކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ 98 ޕަސެންޓް ވަނީ ނިމިފައިވާ ކަމަށް އެމަސައްކަތް ކުރާ ކުންފުނި އެމްޓީސީސީ…


އެމް.ޕީ.އެލްގެ ބައެއް ޚިދުމަތްތައް އޮޓަމޭޓްކޮށް، އޮންލައިންކޮށް ދިނުމަށް ފަށައިފި

މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓަޑް (އެމް.ޕީ.އެލް) އިން ފޯރުކޮށްދެމުންދާ މެރިން އަދި ޕައިލަޓޭޖްގެ ހުރިހާ ޚިދުމަތްތަކަށް ރިކުއެސްޓްކުރުމާއި، އީޓީއޭ ހުށަހެޅުމާއި ފައިސާ ބަލައިގަތުމުގެ ޚިދުމަތް އޮޓަމޭޓްކޮށް، އޮންލައިންކޮށް ޚިދުމަތް…


ހދ. ނެއްލައިދޫ ބަނދަރު މަސައްކަތުގެ %91 ނިމިއްޖެ

ހދ. ނެއްލައިދޫ ބަނދަރު ތަރައްްޤީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތުގެ 91 ޕަސެންޓް ނިމި، ބޭރުތޮށިލުމުގެ މަަސައްކަތުގެ 84 ޕަސެންޓް ނިމިއްޖެކަމަށް އެމަސައްކަޔް ކުރާ ކުންފުނި އެން ޓީސީސީ…


ލާމަސީލު ޒުވާނާ ކޭމްޕް އިފްތިތާހު ކޮށްފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓާއި ދިވެހި ފުލުހުންގެ ހިދުމަތް އަދި އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންިދިޔުމަށް ނިންމާފައިވާ “ލާމަސީލު ޒުވާނާ”…


ރ. ރަސްމާދޫ ބަނދަރު ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު

ރ. ރަސްމާދޫ ބަނދަރު ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން، އެމްޓީސީސީ ފްލީޓްގެ އެންމެ ބޮޑު އެކްސްކަވޭޓަރ މިހާރު ވަނީ ހާރޑް-ސްޓްރޭޓާ ޑިމޮލިޝަންގެ މަސައްކަތަށް ހާބަރ ބޭސިންއަށް ޑިޕްލޯއި…


އިސްލާމީ އަޚްލާޤުގެ މަތީގައި ކުދިން ތަރުބިއްޔަތު ކުރުމަކީ، ހެޔޮލަފާ ޖީލެއް ބިނާކުރުމުގެ ބިންގާ – ރައީސް ޞާލިޙް-

އިސްލާމް ދީނުގެ ރިވެތި އަޚްލާޤުގެ މަތީގައި ކުދިން ތަރުބިއްޔަތު ކުރުމަކީ، ހެޔޮލަފާ ޖީލެއް ބިނާކުރުމުގެ ބިންގާކަމަށާ އެހެންކަމުން ތުއްތު ދަރިންގެ ހިތްތަކުގައި، އިސްލާމް ދީނުގެ ޞައްޙަ ޢަޤީދާ…


ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގައި އަވައްޓެރި ފުލުހުންގެ ހިދުމަތް ފަށައިފި

ފުލުހުންނާއި ރައްޔިތުންނާ އޮންނަ ގުޅުން އިތުރަށް ހަރުދަނާކޮށް، ރައްޔިތުންނާ ގާތުން ހިދުމަތް ދިނުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގައި އަވައްޓެރި ފުލުހުންގެ ހިދުމަތް ފަށައި އެކަމުގެ…