ޚަބަރު ފީތާ

Articles by atollnewsadmin

“ފްރޮމް ލާރވޭ ޓު ލައިވްލިހުޑްސް ރެސްޓޮރޭޝަން އޮފް ކޮރަލް ރީފްސް އިން ދަ މޯލްޑިވްސް” ނިންމާލައިފި

އޮސްޓްރޭލިއާގެ ކޮމަންވެލްތް ސައިންޓިފިކް އެންޑް އިންޑަސްޓްރިއަލް ރިސާރޗް އޯރގަނައިޒޭޝަން (ސީ.އެސް.އައި.އާރ.އޯ) އާއި ގުޅިގެން މޯލްޑިވްސް މެރިން ރިސާރޗް އިންސްޓިޓިއުޓުން، “ފްރޮމް ލާރވޭ ޓު ލައިވްލިހުޑްސް ރެސްޓޮރޭޝަން އޮފް…


އިންޑޮނޭޝިއާގެ ބާޒާރުތަކުން ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށަކަށް ރެޑްބޮކްސް

ގިނަ ވިޔަފާރިވެރިންގެ އިތުރުން ޢާންމު ރައްޔިތުންވެސް އަގުހެޔޮކޮށް މުދާ އިމްޕޯޓް ކުރަމުންދާ އެއް ޤައުމަކީ އިންޑޮނޭޝިއާ އެވެ. އިންޑޮނޭޝިޔާއިން މިވަގުތު އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ރާއްޖެއަށް މުދާ…


މ. މުލި އެއަރޕޯޓް ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު

މ. މުލި އެއަރޕޯޓް ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން، ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުމުގެ ކުރިން އަޅަންޖެހޭ ބަންޑް ވޯލް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ދަނީ ކުރިއަށެވެ މީގެ…


އަންހެނުން ޓެކްނޮލޮޖީއަށް އަހުލުވެރިކުރުވުމަށް ޖަވާބު އެކަޑަމީއާއި ބީސީއެމްއާ ދެމެދު ފަހުމުނާމާއެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރުވުމުގެ ގޮތުން އަންހެނުން އިންފޮމޭޝަން ކޮމިއުނިކޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީއާއި ޑިޖިޓަލް ލިޓަރަސީއާ އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ގޮތުން ޖަވާބު އެކަޑަމީއާއާއި ބްރިޖިންގ ދަ ކޮމިއުނިޓީސް މޯލްޑިވްސް (ބީސީއެމް)އާ ދެމެދު ފަހުމުނާމާއެއްގައި…


ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ މުއްދަތު 24 ވަނަ ފަހަރަށް އިތުރުކޮށްފި

ކޮވިޑް-19 ގެ ހާލަތާއިގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި އިޢުލާންކޮށްފައިވާ ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ މުއްދަތު 24 ވަނަ ފަހަރަށް އިތުރުކޮށްފިއެވެ. ހެލްތު މިނިސްޓަރ އަހްމަދު ނަސީމު ސޮއެ ކުރައްވާ ނެރުއްވާފައިވާ…


ހަތަރު އަތޮޅެއްގެ މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތައް ހިމެނޭ ނެޓްވޯރކެއް ޤާއިމު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ހަތަރު އަތޮޅެއްގެ މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތައް ހިމެނޭ ނެޓްވޯރކެއް ޤާއިމު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ. މި ނެޓްވޯކް ގާއިމު ކުރަނީ އއ. އދ. މ އަދި ފ އަތޮޅުގެ…


ރާއްޖޭގެ ކާބޯތަކެތީގެ ރައްކާތެރިކަމާއި ގުޅޭ ޤައުމީ ސިޔާސަތު މުރާޖަޢާކުރުމަށް މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކާބޯތަކެތީގެ ރައްކާތެރިކަމާއި ގުޅޭ ޤައުމީ ސިޔާސަތު މުރާޖަޢާކުރުމަށް މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި އެވެ. މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ޝައިން ޓްރީ ބިލްޑިންގައި…ށ. ފޭދޫ ބަނދަރު މަސައްކަތުގެ %98 ނިމިއްޖެ

ށ. ފޭދޫ ބަނދަރު ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން، ހާބަރ ބޭސިން ފުންކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ 98 ޕަސެންޓް ވަނީ ނިމިފައިވާ ކަމަށް އެމަސައްކަތް ކުރާ ކުންފުނި އެމްޓީސީސީ…


އެމް.ޕީ.އެލްގެ ބައެއް ޚިދުމަތްތައް އޮޓަމޭޓްކޮށް، އޮންލައިންކޮށް ދިނުމަށް ފަށައިފި

މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓަޑް (އެމް.ޕީ.އެލް) އިން ފޯރުކޮށްދެމުންދާ މެރިން އަދި ޕައިލަޓޭޖްގެ ހުރިހާ ޚިދުމަތްތަކަށް ރިކުއެސްޓްކުރުމާއި، އީޓީއޭ ހުށަހެޅުމާއި ފައިސާ ބަލައިގަތުމުގެ ޚިދުމަތް އޮޓަމޭޓްކޮށް، އޮންލައިންކޮށް ޚިދުމަތް…