ހެލްތު މިނިސްޓަރ ނަސީމު ތ. އަތޮޅަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއް ފައްޓަވައިފި

ހެލްތު މިނިސްޓަރ އަހްމަދު ނަސީމު ތ. އަތޮޅަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއް ފައްޓަވައިފި އެވެ.

ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވަނީ މިނިސްޓަރ ނަސީމު މިދަތުރުފުޅު ފައްޓަވާފައިވަނީ މި ޖުލައި މަހުގެ 1 ވަނަ ދުވަހު ކަމަށެވެ. އަދި މި މަހުގެ 4 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަަށް އެ އަތޮޅުގެ ގިނަ ރަށްތަކަށް ވަޑައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް ވެސް އެ މިނިސްޓްރީން ބުނެ އެވެ.

އިޝްތިހާރު Below Header ad

އެގޮތުން ތިމަރަފުށި، ވޭމަންޑޫ، ގާދިއްފުއްޓާއި އަދިވެސް އެހެން ރަށްރަށަށް ވަޑައިގަތުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ވެސް އެ މިނިސްޓްރީން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

މި ދަތުރުފުޅުތަކުގައި އެ ރަށްރަށުގެ ސިއްހީ މަރުކަޒުތަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށް ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލްތަކާއި ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް ވެސް ވަނީ ހަމަޖެހިފަ އެވެ.

އެގޮތުން މިއަދު ވަނީ ތ. މަޑިފުށި ހެލްތު ސެންޓަރަށް ވަޑައިގެން އެތަނުގެ މުވައްޒަފުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވާފަ އެވެ.

އަތޮޅުތެރޭގެ ސިއްހީ ނިޒާމް ހަރުދަނާކުރުމަށް ސަރުކާރުން ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުން އަންނަ އިރު، ރަށްރަށުގެ ހެލްތު ސެންޓަރުތަކާއި އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލްތަކުން ދެމުން އަންނަ ޚިދުމަތްތަކާއި އެތަންތަނުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުމަށް ވެސް ސަރުކާރުން އަންނަނީ ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުން ނެވެ.

މިނިސްޓަރ ނަސީމުގެ އަރިހުގައި މި ދަތުރުފުޅުގައި ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ އަހްމަދު އާދިލް އާއި، ސިނިއަރ އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ އަބްދުﷲ ހަންނާން އާއި، އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ އަބްދުﷲ މައުރޫފް އަދި މިނިސްޓްރީގެ އިސް މުވައްޒަފުން ވަނީ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފަ އެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

ވައިބަރ ޗެނަލަށް ވަންނަވާ
އިޝްތިހާރު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް

Below Comments Ad
Back to top button
Close

Ad blocker Detected ! ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާއެއް ފެނިއްޖެ

ތިޔަ ޑިވައިސްގައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ ސޮފްޓްވެއަރ/އެޕް އެއް އަޅާފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެހެންކަމުން މިވެބްސައިޓްގައިވާ ފޮޓޯތައް ނުފެނުން އެކަށީގެންވެއެވެ. ފޮޓޯތައް ފެންނަ ގޮތަށް ވަނުމަށްޓަކައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ (އެޑް ބްލޮކަރ) އޮފކޮށްލައްވާށެވެ.