ޚަބަރު ފީތާ

އެހެނިހެން

އޯޓިޒަމް: އަހަރެމެންނަށް އެނގެނީ ކިހާ ވަރަކަށް؟

އޯޓިޒަމް ކުދިންގެ ބެލެނިވެރިންނަށް ގޭތެރޭގައާއި ބޭރުގައި ހާސްވެ ކަންބޮޑުވާން ޖެހޭފަދަ ވަގުތުތަކާއި ކުރިމަތިލާން ޖެހުމަކީ މަދެއްކޮށް ދިމާވާ ކަމެއް ނޫނެވެ. އެކުދިން ހާޅެއްލަވައި، އެނބުރި، އެކި ކަހަލަ…

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ފުރާނަ ސަލާމަތްވީ އުފަންދުވަހުގެ ކޭކުގެ ސަބަބުން

އިންޑިޔާގެ މަދިޔަޕްރަދޭޝްގައި ދެބެންގެ ފުރާނަ ސަލާމަތްވީ ވަރަށްވެސް ފޮނި ގޮތަކަށޭ ބުނުމުން އެއީ އެއްގޮތަކަށްވެސް ދޮގަކަށް ނުވާނެއެވެ. މަދްޔަޕްރަދޭޝްގެ ޖަންގަލި ބަލަހައްޓާ އޮފިޝަލަކު ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި، ބުރްހަންޕޫރްގައި…