ޚަބަރު ފީތާ

އެހެނިހެން

ނިކަމެއްޗަކަށް އަނިޔާވެރި ވުމުން ދެއްކެވި ވޭންދެނިވި ބަދަލު……

މިއީ ހަޤީޤީ ވާހަކައެކެވެ. އަލްއިމާމުއް ޛަހަބީ رحمه الله ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. ތިމަން ކަލޭގެފާނަށް ބަޔަކު މީހުން ކިޔައިދިނެވެ. ކޮނޑުހުޅާ ހަމައިން އަތް ބުރިކޮށްފައިވާ، މީހަކު މަގުމަތީގައި ހުރެ…

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ