ޚަބަރު ފީތާ

ކޮލަމް

އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ އަނިޔާއެއް ކުރުމަކީ އިސްލާމް ދީނުގެ މަތިވެރި އަސާސެއް ކަމުގައިވާ އޯގާވެރި ކަމާއި އަރާރުންވާ ކަމެއް: ހުކުރު ޚުތުބާ

މިއަދުގެ ހުކުރު ޚުތުބާ ޙާއްސަ ކޮށްލާފައި ވަނީ ދިވެހި މުޖުތަމަޢުގައި އާންމު ވެފައިވާ، އަދި އެކަމަކާމެދު ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކޮށް، މުޖުތަމަޢުން އިސްލާޙުކޮށް ނައްތާލުމަށް ގިނަގުނަ އެތައް މަސައްކަތެއް…

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އަބިންނަށް އެންމެ ހެޔޮ ބޭފުޅަކީ މުޙައްމަދު صلي الله عليه وسلم އެވެ.

އިންސާނުންގެ މެދުގައި ލޯތްބާއި ކުލުނު އޮތުމަކީ، ނުހަނު ބޭނުންތެރި ކަމެކެވެ. ދުނިޔޭގެ ޙަޔާތް އަމާން ކަމާއި އޮމާންކަމައެކު ހިނގަނީ، ދޭދޭ ފަރުދުންގެ ގުޅުން ހަމަހިނމޭންވީ މިންވަރަކަށެވެ. އެގޮތުން…