ޚަބަރު ފީތާ

ވާހަކަ

އޯޓިޒަމް: އަހަރެމެންނަށް އެނގެނީ ކިހާ ވަރަކަށް؟

އޯޓިޒަމް ކުދިންގެ ބެލެނިވެރިންނަށް ގޭތެރޭގައާއި ބޭރުގައި ހާސްވެ ކަންބޮޑުވާން ޖެހޭފަދަ ވަގުތުތަކާއި ކުރިމަތިލާން ޖެހުމަކީ މަދެއްކޮށް ދިމާވާ ކަމެއް ނޫނެވެ. އެކުދިން ހާޅެއްލަވައި، އެނބުރި، އެކި ކަހަލަ…

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ކުރު ވާހަކަ “ޔަލީނާ” (8)

ޔަލީނާގެ އަޑުގައި ޑޭވިޑްއާއިމެދު ހުރި ނުރުހުން އަހަނަށް ފާހަގަ ވިޔަސް އެކަން އެހާ ބޮޑުކަމަކަށް އޭރަކު ނުވިއެވެ. ކުދި ކުދި ކަންކަމަށް ފަރުވާތެރިކަން ނުބެހެއްޓުން މީ އަހަރުމެންނަށް…