ޚަބަރު ފީތާ

ވާހަކަ

ހެޔޮލަފާ މުޖުތަމަޢެއްގެ ސިއްރަކީ ޙިކުމަތްތެރި ޓީޗަރުން

ރަނގަޅު ހެޔޮލަފާ މުޖުތަމަޢެއް ބިނާ ކުރެވޭނީ ރަނގަޅު ހެޔޮލަފާ ދަރިންތަކެއް ތަމްރީނު ކުރެވިގެން ކަމީ އެއްވެސް މީހަކު ދެބަސްވާނެ ކަމެއް ނޫނެވެ. ހެޔޮލަފާ ދަރިންތަކެއް ތަމްރީން ކުރުމުގެ…

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އިބިލީހާއި ގަސް

((މި ވާހަކައަކީ އިބްރާހިމް ރަޝީދު މޫސާ ލިޔުއްވާފައިވާ “ޝައިތާނާގެ މަކަރުވެރި ރޭވުން” މިފޮތުން ނަގާފައިވާ ވާހަކައެކެވެ.))   އަލްޙަސަންގެ އަރިހުން އަލްމުބާރަކް އަބޫ ފަޟާލަތު ރިވާ ކުރެއްވި…