ޚަބަރު ފީތާ

އަދަބިއްޔާތު

މުޅިން ބަދަލު ވެއްޖޭ!

ލަފާއާއި ނުލަފާ މުޅިން އަދު އޮޅިއްޖޭ ވަފާ ބޭވަފާޔަށް ވެފައި މިއަދު ވެއްޖޭ ޚިޔާލާއި ފިކުރާ އުޅުން ވެސް ބަދަލުކޮށް ޙިޔާނާތް ތެރިންނާ މުޅިން ލާމެހިއްޖޭ އުފާވެރިކަމާއެކު…

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ވިހައިގެން އުޅޭ މިހަކަށް ޒިޔާރަތްކުރާއިރު ވިސްނާލަން ޖެހޭބައެއް ކަންކަން

އަލަށްވިހައިގެން އުޅޭ މަންމައަކަށް ޒިޔާރަތް ކުރާއިރު ސަމާލު ވާންވީ ކަންތައްތައް: ފިރިމީހާ ނުވަތަ އެހެންވެސް ފިރިހެނަކު ގޮވައިގެން ދާނަމަ އަވަހަށް އެތަނަކުން ނިކުތުން! ވިހައިގެން އޮންނަ އަންހެނަކު…