މުޅިން ބަދަލު ވެއްޖޭ!

ލަފާއާއި ނުލަފާ މުޅިން އަދު އޮޅިއްޖޭ
ވަފާ ބޭވަފާޔަށް ވެފައި މިއަދު ވެއްޖޭ
ޚިޔާލާއި ފިކުރާ އުޅުން ވެސް ބަދަލުކޮށް
ޙިޔާނާތް ތެރިންނާ މުޅިން ލާމެހިއްޖޭ
އުފާވެރިކަމާއެކު ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރި
ވެފާ ހަތުރުނަށް މިއަދު މާދުރު ވެވިއްޖޭ
އެކީ ތާއަބަދު އޭރު އުޅުނަސް ތެދޭމީ
އެކީ އެއްމަގުން ނުފެނުމަށް ހިތް ރުހިއްޖޭ
ހަތުރުނާއި މިތުރުން ތިބާޔަށް އޮޅުނުހިނދު
މިތުރަކަށްވެއުޅުމަށް ވަރަށް ނުރުހެވިއްޖޭ
ޚިލާފެއް ނުވާނޭ މަގުން ހިނގަހިނގާފާ
ބިލާހެއް ކަމަށް ދެކި އެކަން ބަދަލުވެއްޖޭ
ހިތަށް ނުރުހެވޭފަދަ އެތައް މަންޒަރެއްފެނި
އެތައް ކަންކަމެއް އަދު މުޅިން ބަދަލުވެއްޖޭ

އިޝްތިހާރު Below Header ad

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

ވައިބަރ ޗެނަލަށް ވަންނަވާ
އިޝްތިހާރު
Below Comments Ad
Back to top button
Close

Ad blocker Detected ! ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާއެއް ފެނިއްޖެ

ތިޔަ ޑިވައިސްގައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ ސޮފްޓްވެއަރ/އެޕް އެއް އަޅާފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެހެންކަމުން މިވެބްސައިޓްގައިވާ ފޮޓޯތައް ނުފެނުން އެކަށީގެންވެއެވެ. ފޮޓޯތައް ފެންނަ ގޮތަށް ވަނުމަށްޓަކައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ (އެޑް ބްލޮކަރ) އޮފކޮށްލައްވާށެވެ.