ޚަބަރު ފީތާ

މުޅިން ބަދަލު ވެއްޖޭ!

ލަފާއާއި ނުލަފާ މުޅިން އަދު އޮޅިއްޖޭ
ވަފާ ބޭވަފާޔަށް ވެފައި މިއަދު ވެއްޖޭ
ޚިޔާލާއި ފިކުރާ އުޅުން ވެސް ބަދަލުކޮށް
ޙިޔާނާތް ތެރިންނާ މުޅިން ލާމެހިއްޖޭ
އުފާވެރިކަމާއެކު ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރި
ވެފާ ހަތުރުނަށް މިއަދު މާދުރު ވެވިއްޖޭ
އެކީ ތާއަބަދު އޭރު އުޅުނަސް ތެދޭމީ
އެކީ އެއްމަގުން ނުފެނުމަށް ހިތް ރުހިއްޖޭ
ހަތުރުނާއި މިތުރުން ތިބާޔަށް އޮޅުނުހިނދު
މިތުރަކަށްވެއުޅުމަށް ވަރަށް ނުރުހެވިއްޖޭ
ޚިލާފެއް ނުވާނޭ މަގުން ހިނގަހިނގާފާ
ބިލާހެއް ކަމަށް ދެކި އެކަން ބަދަލުވެއްޖޭ
ހިތަށް ނުރުހެވޭފަދަ އެތައް މަންޒަރެއްފެނި
އެތައް ކަންކަމެއް އަދު މުޅިން ބަދަލުވެއްޖޭ

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
111
%d bloggers like this: