ޚަބަރު ފީތާ

ރިޕޯޓު

އަމިއްލަ ޤައުމުގަ ހުރި މިސްކިތްތައް ތަޅާ ސުންނާފަތި ކުރާ ބަޔަކު މިޤައުމުގެ ހުކުރު މިސްކިތް އާބާތުރަ ފިލުވުމުގެ ބޭނުމަކީ ކޮބައިބާ!: ޝައިޚް ސަމީރު

އަމިއްލަ ޤައުމުގައި ހުރި އެތައް ސަތޭކަ އަހަރުވީ އާސާރީ މިސްކިތްތައް ތަޅާ ސުންނާފަތި ކުރާ ބަޔަކު، މިގައުމުގައި ހުރި ހުކުރު މިސްކިތް އާބާތުރަ ފިލުވުމުގެ ބޭނުމަކީ ކޮބައިތޯ…

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މިއުޒިކީ ދާއިރާއަށް ޚިދުމަތް ކުރާތާ 25 އަހަރުވެފައިވާ އަލިބެ ދަންނަންތަ؟

ރާއްޖޭގެ މިއުޒިކީ ދާއިރާއަކީ ވެސް ހުނަރުވެރި އެތައް ފަންނާނުންނެއް ހިމެނޭ ދާއިރާ އެކެވެ. ނަމަވެސް ގިނަ ބަޔަކަށް އޭގެތެރެއިން ނަގައިގަނެވެނީ މަދު ބައެކެވެ. ނުވަތަ ޚާއްސަ ބައެކެވެ….