މަސްބާނަން ހުރި މީހަކު މޫދަށް ވެއްޓި ނިޔާވެއްޖެ

އިއްޒުއްދީން ފާލަން ކައިރީގައި މަސްބާނަންހުރި މީހަކު މޫދަށް ވެއްޓި ނިޔާވެއްޖެއެވެ.

މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މިހާދިސާގެ ރިޕޯޓު ފުލުހުންނަށް ލިބިފައި ވަނީ މިއަދު ހެނދުނު 6:52 ގައެވެ. އަދި އެމީހާ ނިޔާވެފައި ވަނީ މޫދުން ނަގައިގެން ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިއަފަހުން ކަމަށް އައި.ޖީ.އެމް.އެޗްއާއި ހަވާލާދީ ފުލުހުންގެ ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ. މިހާދިސާގައި ނިޔާވެފައި ވަނީ 59 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެކެވެ.

އިޝްތިހާރު Below Header ad

މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މިއަދު ހެނދުނު މޫދަށް ވެއްޓި ނިޔާވެފައި ވަނީ ތ. ގުރައިދޫ/ ލައިޓް ހައުސް، އިބްރާހިމް ރަޝީދު ކިޔާ މީހެކެވެ. އަދި އޭނާ ނިޔާވެފައި ވަނީ އައި.ޖީ.އެމް.އެޗް ގައި ފަރުވާ ދެމުން ދަނިކޮށް ހެނދުނު 7:20 ހާއިރުއެވެ.

ފުލުހުން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާ ގޮތުގައި، އިބްރާހިމް ރަޝީދު މޫދަށް ވެއްޓުނީ ރާއްޖެއަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގައި ޖެހުނު ބާރު ވަޔާއެކުއެވެ.

ރާއްޖެއަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގައި މޫސުން ގޯސްވެ ކަނޑުގަދަވެދާނެތީ ކަނޑުދަތުރު ކުރާ ފަރާތްތަކުން ސަމާލުވުމަށް އެމް.އެން.ޑީ.އެފް އިން ދަނީ ތަކުރާރުކޮށް އިލްތިމާސް ކުރަމުންނެވެ. އަދި ކޮންމެހެން ކުރަން ޖެހިއްޖެ ދަތުރެއް މެނުވީ ނުކުރުމަށް ދަނީ އަންގަމުންނެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

ވައިބަރ ޗެނަލަށް ވަންނަވާ
އިޝްތިހާރު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް

Below Comments Ad
Back to top button
Close

Ad blocker Detected ! ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާއެއް ފެނިއްޖެ

ތިޔަ ޑިވައިސްގައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ ސޮފްޓްވެއަރ/އެޕް އެއް އަޅާފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެހެންކަމުން މިވެބްސައިޓްގައިވާ ފޮޓޯތައް ނުފެނުން އެކަށީގެންވެއެވެ. ފޮޓޯތައް ފެންނަ ގޮތަށް ވަނުމަށްޓަކައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ (އެޑް ބްލޮކަރ) އޮފކޮށްލައްވާށެވެ.