ޚަބަރު ފީތާ

ރާއްޖެ

ވިޔަވަތި ކޮންފަރެންސް ފެށުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ސްޕޯޓްސް ފެސްޓިވަލް ހުޅުވައިދެއްވައި ކުޅިވަރުތަކުގައި ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި

ވިއަވަތި ރާއްޖެ ކޮންފަރެންސްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުމުގެ ގޮތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އ.އ އުކުޅަހަށް ވަޑައިގެން ކޮންފަރެންސްގެ ބައިވެރިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ގުޅުންބަދަހިކުރުމުގެ ގޮތުން އެރަށުގައި ބޭއްވި ސްޕޯޓްސް ފެސްޓިވަލް ފަށްޓަވައިދެއްވައި އެ…

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

“ފްރޮމް ލާރވޭ ޓު ލައިވްލިހުޑްސް ރެސްޓޮރޭޝަން އޮފް ކޮރަލް ރީފްސް އިން ދަ މޯލްޑިވްސް” ނިންމާލައިފި

އޮސްޓްރޭލިއާގެ ކޮމަންވެލްތް ސައިންޓިފިކް އެންޑް އިންޑަސްޓްރިއަލް ރިސާރޗް އޯރގަނައިޒޭޝަން (ސީ.އެސް.އައި.އާރ.އޯ) އާއި ގުޅިގެން މޯލްޑިވްސް މެރިން ރިސާރޗް އިންސްޓިޓިއުޓުން، “ފްރޮމް ލާރވޭ ޓު ލައިވްލިހުޑްސް ރެސްޓޮރޭޝަން އޮފް…