ވޯޓާސް ލިސްޓުގައި ކެންޑިޑޭޓުން ސޮއިކުރަން ފަށައިފި

އަންނަ މަހު ބާއްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓްލުމުގެ ޙައްގު ލިބޭ މީހުންގެ ލިސްޓުގައި ކެންޑިޑޭޓުންގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރަން ފަށައިފިއެވެ.

ވޯޓަރސް ލިސްޓުގައި ސޮއި ކުރުން ކުރިއަށްދާނީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ދަރުބާރު ގޭގައި ގާއިމުކޮށްފައިވާ އިންތިޚާބާ ބެހޭ މަރުކަޒުގައެވެ. މިއަދުން ފެށިގެން އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ 12:00އާ ހަމައަށް ސޮއިކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބޭނެ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އިޝްތިހާރު Below Header ad

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބުނީ ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ފައިނަލް ލިސްޓުގައި ކެނޑިޑޭޓުންނާއި، ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުންނަށް ވެސް ސޮއި ކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ. ކެންޑިޑޭޓުންގެ ބަދަލުގައި ސޮއިކުރުމަށް ކަނޑައަޅާ ފަރާތްތަކުން ކެންޑިޑޭޓުގެ ސިޓީއަކާއި އައިޑީކާޑު ކޮޕީއެއް އަދި އައިޑީކާޑުގެ އަސްލު ގެންދަން ޖެހޭނެ ކަމަށް އިލެކްޝަނުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އަންނަ އޭޕްރީލް މަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ޖުމްލަ 284،663 މީހަކަށް ވޯޓުލުމުގެ ހައްޤު ލިބިގެންވާއިރު މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ 139،361 އަންހެނުންނާއި 145،302 ފިރިހެނުންނެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި 93 ދާއިރާއަށް ޖުމްލަ 369 ކެންޑިޑޭޓުން ވާދަކުރެއެވެ. އެއީ 43 އަންހެންނާއި 326 ފިރިހެންނެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

ވައިބަރ ޗެނަލަށް ވަންނަވާ
އިޝްތިހާރު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް

Below Comments Ad
Back to top button
Close

Ad blocker Detected ! ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާއެއް ފެނިއްޖެ

ތިޔަ ޑިވައިސްގައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ ސޮފްޓްވެއަރ/އެޕް އެއް އަޅާފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެހެންކަމުން މިވެބްސައިޓްގައިވާ ފޮޓޯތައް ނުފެނުން އެކަށީގެންވެއެވެ. ފޮޓޯތައް ފެންނަ ގޮތަށް ވަނުމަށްޓަކައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ (އެޑް ބްލޮކަރ) އޮފކޮށްލައްވާށެވެ.