ޚަބަރު ފީތާ

އާރޓިކަލްތައް

ބޮޑު ޝިރުކުގެ ބައެއް މިސާލުތައް

މިއާޓިކަލްއަކީ 18 މެއި 2021 ގައި އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ޝާފިޢު އޭނާގެ ބްލޮގްގައި މިމަޢުޟޫއަށް ލިޔެފައިވާ އާޓިކަލްގެ ނަކަލެކެވެ. ޝިރުކު ބެހެނީ މައިގަނޑުގޮތެއްގައި ދެބަޔަށްކަން އަހަރެމެންނަށް އެނގިއްޖެއެވެ….

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ