ޚަބަރު ފީތާ

Articles by އިބްރާހީމް ރަމީޒް

ނޭކުރެންދޫ ތަރައްގީއަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން ރައީސް ސާލިހަށް ދަންނަވައިފި

ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ނެއްލައިދޫ ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރައްވައި އެރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް ކުރެވެމުންދާ މަސައްކަތްތަކާއި ރައްޔިތުންނަށް ދިމާވެފައިވާ ދަތިތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވައިފިއެވެ. މިބައްދަލުކުރެއްވުން…ވިޔަވަތި ކޮންފަރެންސް ފެށުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ސްޕޯޓްސް ފެސްޓިވަލް ހުޅުވައިދެއްވައި ކުޅިވަރުތަކުގައި ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި

ވިއަވަތި ރާއްޖެ ކޮންފަރެންސްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުމުގެ ގޮތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އ.އ އުކުޅަހަށް ވަޑައިގެން ކޮންފަރެންސްގެ ބައިވެރިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ގުޅުންބަދަހިކުރުމުގެ ގޮތުން އެރަށުގައި ބޭއްވި ސްޕޯޓްސް ފެސްޓިވަލް ފަށްޓަވައިދެއްވައި އެ…


އިލެކްޓްރޯނިކް މުޢާމަލާތްތަކާބެހޭ ބިލު ތަސްދީގު ކުރައްވައިފި

އިލެކްޓްރޯނިކް މުޢާމަލާތްތަކާބެހޭ ބިލު (ނަމްބަރު:2022/2) ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް މިއަދު ތަސްދީޤުކުރައްވައިފިއެވެ. މި ބިލަކީ، މި އަހަރުގެ އޭޕްރީލް 11 ވީ ހޯމަ ދުވަހު ބޭއްވި…ސްޕެޝަލް އޮލިމްޕިކްސް މޯލްޑިވްސް އަށް ކޯޗުން ހޯދަން އިޢުލާން ކޮށްފި

ސްޕެޝަލް އޮލިމްޕިކްސް މޯލްޑިވްސް (އެސްއޯއެމް) އަށް ކޯޗުން ހޯދަން އިޢުލާން ކޮށްފިއެވެ. އެސްއޯއެމް އިން ހޯދަން އިޢުލާން ކޮށްފައިވަނީ ފުޓްބޯޅަ އަދި އެތްލެޓިކްސް ކޯޗުންނެވެ. އިޢުލާނުގައި ބުނެފައިވަނީ މި ދެ…


ހަނދު ފެނިއްޖެ، މާދަމާ ރަމަޟާން އެކެއް

މާދަމާއަކީ މިއަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަސް ކަމުގައި ކަނޑައަޅައިފިއެވެ. އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން މިގޮތަށް ކަނޑައެޅީ ރަމަޟާން މަހުގެ ހަނދު ސާބިތު ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމީ ޖަލްސާގައެވެ….


ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި  ޤުރުއާނާބެހޭ މަރުކަޒެއް ޢިމާރާތްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި

ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ޤުރުއާނާބެހޭ މަރުކަޒެއް ޢިމާރާތްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ރައިސާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑާއެކު މިނިސްޓްރީ އިން ސޮއިކޮށްފިއެވެ. އެކުންފުނީގެ ފަރާތުން މި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރައްވާފައިވަނީ އެކުންފުނީގެ އެޗް.އާރް މެނޭޖަރ…


ދުބާއީ ގައި މި މަހު ބާއްވާ ފަޒާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕެރާ ޗެމްޕިއަންޝިޕް ގައި ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވާން ނިންމައިފި

ދުބާއީ ގައި މި މަހު ބާއްވާ ފަޒާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕެރާ ޗެމްޕިއަންޝިޕް ގައި ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވާން ނިންމައިފިއެވެ. މޯލްޑިވްސް ޕެރަލިމްޕިކް ކޮމެޓީން ބުނީ މި މިބާރާތުަގއި ރާއްޖެ…


އެސްޓީއޯ ޕީޕަލްސް ޗޮއިސް އޭޖެންޓުން އައްޔަނު ކޮށްފި

އެސްޓީއޯ ޕީޕަލްސް ޗޮއިސްއިން އިން ދިވެހިރާއްޖެ އެތެރެކޮށް ވިއްކާ ބުރޭންޑްތަކުގެ މުދާ ރާއްޖޭގެ އަތޮޅުތަކުގެ ރަށްރަށުގައި ވިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ އޭޖެންޓުން އައްޔަނުކޮށް އެފަރާތަކަށް ރަސްމީކޮށް އޭޖެންޓް…