ޚަބަރު ފީތާ

Articles by އިބްރާހީމް ރަމީޒް

ހެޔޮ ބަހަކީ ޞަދަޤާތެއް -ހުކުރު ޚުޠުބާ-

މިއަދުގެ ހުކުރު ޚުޠުބާގައި ހެޔޮބަސް ބުނުމާއި ޞާލިޙުޢަމަލު ކުރުމުގެމައްޗަވަނީ ނަޞީޙަތްދީފައެވެ. ހެޔޮބަަހަކީ ޞަދަޤަތެއްކަމާއި އެއީ މުޖްތަމަޢަށް އޭގެ ހެޔޮ އަސަރު ކުރާލެއް ބޮޑުކަމުންކަންވެސް ފާހަގަ ކޮށްފައިވެއެވެ. މާތްﷲގެ…


އެއްބަޔަކު އަނެއްބައެއްގެ މައްޗަށް ގަދަވެގަންނަ މިފަދަ ފިތުނަވެރި ޒަމާނެއްގައި އަޅުގަނޑުމެންގެފަދަ ޖަޒީރާ ޤައުމުތަކުން ސަމާލު ވާންޖެހޭ – ޚުޠުބާ –

މިއަދުގެ ހުކުރު ޚުޠުބާގައި ވަރަށް މުހިންމު ފިލާވަޅެއް ދީފައިވެއެވެ. އެއީ ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައިި އަބަދުވެސް ލޭ އޮހޮރުވުނމާއި، ބައިބައިވުމާއި، ދެކޮޅުވެރި ޢަމަކު ހިންގާ ވާހަކަ އެވެ….
ރައީސް ނަޝީދަށް ދިން ޙަމަލާގައި ޒަޚަމްވި ބޮޑީގާޑުގެ އޮޕަރޭޝަނެއް ކުރަނީ!

ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އަވަހާރަ ކޮށްލަން ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާގައި ޒަޚަމްވި އެމަނިކުފާނުގެ ބޮޑީގާޑު އިލްހާމް އާދަމްގެ އޮޕަރޭޝަނެއް ކުރަން ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ. ރައީސް ނަޝީދުގެ ކޮއްކޯފުޅު…އުކުޅަހު ބަނދަރުގެ އެއްގަމުތޮށިލުމަށް ބޭނުންވާ ކޮންކްރީޓް ބްލޮކް އެތުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

އއ. އުކުޅަސް ބަނދަރުގެ އެއްގަމުތޮށި ލުމާއި ޖެޓީ ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން، އެއްގަމުތޮށި ލުމަށް ބޭނުންވާ ކޮންކްރީޓް ބްލޮކް އެތުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި ކަމަށް އެމްޓީސީސީން ބުނެފި…


ކޮން ބަހަނާއެއް ދައްކާކަށް، ގައުމު ހަލާކު ކުރުމުގެ ފުރިހަމަ ޒިންމާ އެމްޑީޕީން ނަގަންޖެހޭނެ: ސުޖާއު

މިޤައުމު ހަލާކު ކުރުމުގެ ފުރިހަމަ ޒިންމާ އެމް.ޑީ.ޕީ ނަގަންޖެހޭނެ ކަމަށް މާލެ ސިޓީކައުންސިލްގެ ހުޅުމާލޭ ކައުންސިލު އިބްރާހީމް ޝުޖާއު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. އޭނާ މިހެން ވިދާޅުވީ ސަންގު…


ފުލިދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމަށް ބޮޑުހިލައިގެ ފުރަތަމަ ޝިޕްމެންޓް ގެންގޮސްފި

ވ. ފުލިދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ބޮޑުހިލައިގެ ފުރަތަމަ ޝިޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް ސައިޓަށް ގެންގޮސްފި އެވެ. މި މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން، 270 މީޓަރުގެ…


ސްޓެލްކޯ އިންޖީނުގެ އެހެން ސަރަހައްދަކަށް ގެންދިއުމަށް މެމްބަރު މީކާއިލްގެ ގަރާރެއް މަޖިލީހަށް!

ސްޓެލްކޯ އިންޖީނުގެ އެހެން ސަރަހައްދަކަށް ގެންދިއުމަށް މެމްބަރު މީކާއިލް އަހްމަދު ނަސީމް މަޖިލީހަށް ގަރާރެއް ހުށަހެޅުއްވުމަށް ނިންމަވައިފި އެވެ. މިއީ މާލޭގައި ހުންނަ ސްޓެލްކޯ އިންޖީނުގެ ސަރަހައްދުގައި…