އެސްޓީއޯ ޕީޕަލްސް ޗޮއިސް އޭޖެންޓުން އައްޔަނު ކޮށްފި

އެސްޓީއޯ ޕީޕަލްސް ޗޮއިސްއިން އިން ދިވެހިރާއްޖެ އެތެރެކޮށް ވިއްކާ ބުރޭންޑްތަކުގެ މުދާ ރާއްޖޭގެ އަތޮޅުތަކުގެ ރަށްރަށުގައި ވިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ އޭޖެންޓުން އައްޔަނުކޮށް އެފަރާތަކަށް ރަސްމީކޮށް އޭޖެންޓް ކަމުގެ ލިޔުންހަވާލު ކޮށްފިއެވެ.

އެސްޓީއޯ ޕީޕަލްސް ޗޮއިސްއިން އޭޖެންޓު ކަމަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބިފައިވާއިރު މި އަދާއި ހަމައަށް ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި އެސްޓީއޯއިން އެތެރެކުރާ ބުރޭންޑްތަކުގެ މުދާ ފޯރުކޮށްދޭނެ 136 ޕީޕަލްސް ޗޮއިސް އޭޖެންޓުން އައްޔަނުކުރެވިފައި ވާނެއެވެ. އެސްޓީއޯ އިން މިއަދު ބޭއްވުނު ޕީޕަލްސް ޗޮއިސް އޭޖެންޓުން އައްޔަނު ކުރުމުގެ އިވެންޓުގައި އެސްޓީއޯގެ ޕްރޮޑަކްޓްސް ތަކުގެ މައުލޫމާތު މި އޭޖެންޓުންނާއި ހިއްސާ ކުރެވިފައި ވާނެއެވެ.

އިޝްތިހާރު Below Header ad

އެސްޓީއޯ ޕީޕަލްސް ޗޮއިސް އޭޖެންޓު ތައާރަފު ކުރުމުގެ މައިގަނޑު މަގްސަދަކީ ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ސަރަހައްދެއްގައިވެސް އެސްޓީއޯ އިން އެތެރެކޮށް ވިއްކާ ބުރޭންޑްތަކުގެ މުދާ ފަސޭހައިން ލިބޭނެ ގޮތް މަގު ފަހިވެ، އަތޮޅު ތަކުގައި ތިބި ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް ކުރިއެރުވުމެވެ. ޕީޕަލްސް ޗޮއިސް އޭޖެންޓު ކަމަށް ކުޑަ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބިގެން ގޮސްފައިވާއިރު، މި ކަމުގައި ވިޔަފާރިވެރިން ދެއްވަވާ އެއްބާރުލުން  ފާހަގަކޮއްލެވެއެވެ.

މިހާތަނަށް ރާއްޖޭގެ އެކި އަތޮޅުތަކުގެ ރަށްރަށުގައި އެސްޓީއޯ ސްޓޭޕަލް އޭޖެންޓް އަދި އެސްޓީއޯ ކޮންސްޓްރަކްޝަން އޭޖެންޓުން ތިބިއިރު މި ފަރާތްތަކަށްވެސް އެސްޓީއޯ ޕީޕަލްޗޮއިސް މުދާ ވިއްކުމުގެ އެޖެންޓަކަށް ވެވިދާނެއެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

ވައިބަރ ޗެނަލަށް ވަންނަވާ
އިޝްތިހާރު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް

Below Comments Ad
މިލިޔުންވެސް ކިޔާލަމާ
Close
Back to top button
Close

Ad blocker Detected ! ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާއެއް ފެނިއްޖެ

ތިޔަ ޑިވައިސްގައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ ސޮފްޓްވެއަރ/އެޕް އެއް އަޅާފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެހެންކަމުން މިވެބްސައިޓްގައިވާ ފޮޓޯތައް ނުފެނުން އެކަށީގެންވެއެވެ. ފޮޓޯތައް ފެންނަ ގޮތަށް ވަނުމަށްޓަކައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ (އެޑް ބްލޮކަރ) އޮފކޮށްލައްވާށެވެ.