ދުބާއީ ގައި މި މަހު ބާއްވާ ފަޒާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕެރާ ޗެމްޕިއަންޝިޕް ގައި ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވާން ނިންމައިފި

ދުބާއީ ގައި މި މަހު ބާއްވާ ފަޒާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕެރާ ޗެމްޕިއަންޝިޕް ގައި ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވާން ނިންމައިފިއެވެ.

މޯލްޑިވްސް ޕެރަލިމްޕިކް ކޮމެޓީން ބުނީ މި މިބާރާތުަގއި ރާއްޖެ ތަމްސީލު ކުރާނީ ތިން އެތްލީޓުންނާއި ގައިޑު ރަނަރސްގެ ގޮތުގައި ދެ މީހުން ކަމަށެވެ.

އިޝްތިހާރު Below Header ad

މި މަހުގެ 21 އިން 24 ގެ ނިޔަލަށް ބާއްވާ މި މުބާރާތަށް ރާއްޖޭގެ ކޮންޓިންޖެންޓު ފުރާނީ މި މާރޗު މަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހު ކަމަށާއި އެނބުރި ރާއްޖެ އަންނާނީ މާރޗު 25 ގައި ކަމަށް ވެސް ބުންޏެވެ.

ޗައިނާގެ ހެންގޒޫ ގައި ބާއްވާ މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާން ނިންމީ އޭޝިއަން ޕެރަލިމްޕިކް ގޭމްސް އަށް ޕެރާ އެތްލީތުން ކްލެސިފައިކޮށް، ކޮލިފައި ވުމުގެ ފުރުޞަތު ތަނަވަސްކޮށްދިނުމަށް ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޕެރަލިމްޕިކް ކޮމެޓީން ބުންޏެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

ވައިބަރ ޗެނަލަށް ވަންނަވާ
އިޝްތިހާރު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް

Below Comments Ad
Back to top button
Close

Ad blocker Detected ! ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާއެއް ފެނިއްޖެ

ތިޔަ ޑިވައިސްގައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ ސޮފްޓްވެއަރ/އެޕް އެއް އަޅާފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެހެންކަމުން މިވެބްސައިޓްގައިވާ ފޮޓޯތައް ނުފެނުން އެކަށީގެންވެއެވެ. ފޮޓޯތައް ފެންނަ ގޮތަށް ވަނުމަށްޓަކައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ (އެޑް ބްލޮކަރ) އޮފކޮށްލައްވާށެވެ.