ޚަބަރު ފީތާ

ކުޑަކުދިންގެ

ދަރިފުޅު ކިޔެވުމާ ދުރުވީ ބުލީކުރުމަށް ކެތް ނުކުރެވިގެން ކަން އެނގުނީ ވަގުތު ފާއިތުވި ފަހުން

އަހަރެންގެ ފިރިހެން ދަރިފުޅަކީ މަޑުމައިތިރި، ބަސްއަހާ، ބަސްމަދު ކުއްޖެކެވެ. ކަމެއް ކުރަން ބުނުމުން ނޫނެކޭ ނުބުނެއެވެ. ރުޅި މޫނެއް ނުދައްކައެވެ. ކިޔަމަންތެރިއެވެ. ރުޅިމަޑެވެ. އަދި މީހުންނަށް އިޙްތިރާމް…

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ތުއްތު ދަރިފުޅު ދެނެގަތުން

ބޮޑެތި މީހުންނެކޭ އެއްފަދައިން ތުއްތު ކުދިންވެސް އެކުދިންގެ ވަށައިގެންވާ މާޙައުލުގައި ހިނގާ އެކި އެކި ކަންކަން ހޯދާ ބަލާ ދަސްކުރަނީ ތަޖުރިބާ އާއި ކުރެވޭ މުޢާމަލާތްތަކުންނެވެ. ތުއްތު…