ޚަބަރު ފީތާ

ނިދާއުލް އިސްލާމްގެ ރޯދަ ސުވާލު 30

ނިދާއުލް އިންތިޒާމުކޮށްގެންއިސްލާމްގެ ފަރާތުން  ހިންގާ ރޯދަ ސުވާލު މުބާރާތުގެ މިއަދުގެ ސުވާލަކީ:

ފަތިސް ނަމާދު ޖަމާޢަތުގައު ކުރުމުގެ މާތްކަމުގެ ތެރެއިން 1 ކަމެއް ބުނެދޭށެވެ.

ޖަވާބު ދެއްވުމަށް މިލިންކަށް ފިތާލައްވާ 

Rate this post