ޚަބަރު ފީތާ

ނިދާއުލް އިސްލާމްގެ ރޯދަ ސުވާލު 19

ނިދާއުލް އިންތިޒާމުކޮށްގެންއިސްލާމްގެ ފަރާތުން  ހިންގާ ރޯދަ ސުވާލު މުބާރާތުގެ މިއަދުގެ ސުވާލަކީ:

ދުޢާ އިބާބަ ކުރައްވާ ޙާލަތްތަކުގެތެރެއިން 5 ޙާލަތެއް ބުނެދޭށެވެ.

ޖަވާބު ދެއްވުމަށް މިލިންކަށް ފިތާލައްވާ 

Rate this post