ޚަބަރު ފީތާ

ނިދާއުލް އިސްލާމްގެ ރޯދަ ސުވާލު 4

ނިދާއުލް އިސްލާމްގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ހިންގާ ރޯދަ ސުވާލު މުބާރާތުގެ މިއަދުގެ ސުވާލަކީ:

މަސްޖިދުލް ޙަރާމްގައި ކުރާ ނަމާދު އެހެން މިސްކިތުގައި ކުރާ ނަމާދުގެ ކިތަށް ނަމާދާ އެއްފަދަ ހެއްޔެވެ؟ އަދި މަސްޖިދުލް ނަބަވީގައި ކުރާނަމާދު އެހެން މިސްކިތުގައި ކުރާ ނަމާދުގެ ކިތަށް ނަމާދާ އެއްފަދަ ހެއްޔެވެ؟ އަދި މަސްޖިދުލް އަޤްޞާގައި ކުރާނަމާދު އެހެން މިސްކިތުގައި ކުރާ ނަމާދުގެ ކިތަށް ނަމާދާ އެއްފަދަ ހެއްޔެވެ؟

ޖަވާބު ފޮނުއްވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލައްވާ

Rate this post