ޚަބަރު ފީތާ

ނިދާއުލް އިސްލާމްގެ ފަރާތުން ރޯދަ ސުވާލު މުބާރާތެއް

ނ. ފޮށްދޫގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ޖަމްޢިއްޔާއެއްކަމަށްވާ ނިދާއުލް އިސްލާމގެ ފަރާތުން އޮންލައިން ރޯދަ ސުވާލު މުބާރާތެއް ފަށައިފިއެވެ.

ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ސުވާލުތައް ފޮނުއްވުމަށް އޮންލައިން ފޯމެއް ފުރާގޮތަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

މިއަދު ސުވާލަށް ޖަވާބު ދެއްވުމަށްޓަކައި މި ލިންކަށް ފިތާލައްވާ..

 

ނިދާއުލް އިސްލާމްގެ ފަރާތުން ބާއްވާ ރޯދަ ސުވާލު މުބާރާތުގެ މީޑިއާ ޕާޓްނަރ އަކީ އެޓޯލް ނިއުސް އެވެ.

 

Rate this post