ޚަބަރު ފީތާ

އެސްޓީއޯ ސުޕަމާރޓުން ރޮބަޓް ލަންޗަން މީޓަށް ހާއްސަކޮށް ކޮންމެ އަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހު ބާއްވާ ރޮބަޓް ރަމަޟާން ޕްރޮމޯޝަން ފަށައިފި

އެސްޓީއޯ ސުޕަމާރޓުން ރޮބަޓް ލަންޗަން މީޓަށް ހާއްސަކޮށް ކޮންމެ އަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހު ބާއްވާ ރޮބަޓް ރަމަޟާން ޕްރޮމޯޝަން ފަށައިފިއެވެ.

ޑެންމާކްގެ ބްރޭންޑެއް ކަމަށްވާ ރޮބަޓް ލަންޗަން މީޓްގެ ހާއްސަ މިޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށްދާނީ 27 މެއި 2017 އިން 31 ޖޫން 2017 ގެ ނިއަލަށެވެ.

އަގުހުރި އިނާމުތަކެއް ލިބިގެންދާ މި ޕްރޮމޯޝަންގައި ބައްލަވައިގަންނަވާ ކޮންމެ100/-ރ އިން މަތީގެ ރޮބަޓް ވިޔަފާރިއަކަށް ކޫޕަނެއް ލިބިގެންދާނެއެވެ.

1 ވަނަ، 2 ވަނަ އަދި 3 ވަނަ އަށް ހޮވޭފަރާތަކަށް 1 އަހަރު ދުވަހު ހިލޭ އެސްޓީއޯ ސްޕަމާރޓުން ވިޔަފާރި ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިގެންދާނެއެވެ. އަދި އިތުރު 10 ނަސީބްވެރިންނަށް އަގު ހުރި އިނާމުތަކެއް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މި ފްރޮމޯޝަން ކުރިއަށްދަނީ އެސްޓީއޯ ސްޕަމާރޓާއި އެސްޓީއޯ ރީޖަނަލް އައުޓްލެޓުތަކުގެ އިތުރުން ވީބީ މާރޓް، މެގްނާ މާރޓް، އީވްނިގް މާރޓް، ސޮޕް އެންޑް ސޭލް އަދި އެމާ ފިހާރައިގައެވެ.

Rate this post