ޚަބަރު ފީތާ

މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގައި ބޭނުންކުރާ ފިނިކުރާ ނިޒާމްތައް ތިމާވެށްޓާ ރައްޓެހި ގޭހަށް ބަދަލުކުރުމަށް ޑެމޮންސްޓްރޭޝަން ޕްރޮޖެކްޓެއް ހިންގުމަށް ސޮއިކޮށްފި

ދިވެހިރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެފައިވާ މުއާހަދާއެއްކަމުގައިވާ މޮންޓްރިއަލް ޕްރޮޓޮކޯލްގެ ދަށުން އެޗް.ސީ.އެފް.ސީ ބޭނުންކުރުން ހުއްޓާލުމަށް ޤައުމީ ގޮތުން ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި މިގޭސް ބޭނުން ކުރުން ހުއްޓާލުމަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނާރޖީ އާއި ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ޑެވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް (ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ) އާއި ދެމެދު އެއްބަސްވުމެއްގައި މިއަދު ސޮއިކޮށްފިއެވެ.

މި އެއްބަސްވުމުގައި މިމިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ އަލްފާޞިލް ތާރިގް އިބްރާހިމްއެވެ. އަދި ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީގެ ރެސިޑެންޓް ކޯޑިނޭޓަރ ސޯކޯ ނޮޑާއެވެ.

މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާއަތަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދަށް ނުހަނު މުހިއްމު ސިނާއަތަކަށް ވީހިނދު، މިދާއިރާގައި އެޗް.ސީ.އެފް.ސީގެ ބަދަލުގައި ތިމާވެއްޓާއި ރައްޓެހި އާލާތްތައް ތައާރަފުކޮށް ބޭނުންކުރުމަކީ ސަރުކާރުން އަހައްމިއްޔަތުކަންދީގެން ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތެކެވެ. މިގޮތުން، މިގޮތުން މިއަދު ސޮއިކުރި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން މިދާއިރާގައި މިވަގުތު އެޗް.ސީ.އެފް.ސީ ބޭނުން ކުރާ އާލާތްތައް، ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހި ގޭހަށް ބަދަލުކުރެވިދާނޭ ގޮތްތަކާއި ބެހޭ ދިރާސާއެއްކުރެވޭނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން، މިފަދަ އާލާތްތައް ރެޓްރޯފިޓް ކުރުމާއި، ތިމާވެއްޓާއި ރައްޓެހި ޓެކްނޮލޮޖީ މިދާއިރާގައި ބޭނުންކުރެވޭނެ ގޮތްތައް ހޯދައި މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރުމުގެ އިތުރުން މިކަމާއި ގުޅޭ ސިޔާސަތުތައް އެކުލަވާލުމަށް މަސައްކަތްކުރެވޭނެއެވެ.

މި ޕްރޮޖެކްޓަކީ ތަރައްޤީވަމުން އަންނަ ކުދި ޖަޒީރާ ގައުމުތަކުގައި މިގޮތަށް ހިންގޭ ފުރަތަމަ ޕްރޮޖެކްޓެވެ. މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ ސަބަބުން ދިވެހިރާއްޖެއާއި ރާއްޖެ ފަދަ މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާއަތަށް ބަރޯސާވާ ކުދި އެހެން ޖަޒީރާ ގައުމުތަކަށް އެޗް.ސީ.އެފް.ސީ ބޭނުން ކުރުން ހުއްޓާލުމަށް އިތުރު ފަސޭހަތަކެއް ލިބިގެންދާނެއެވެ. މި ޕްރޮޖެކްޓަކީ އޯޒޯން ފަށަލައަށް ގެއްލުންދޭ މާއްދާތައް ނައްތާލުމަށް އެހީދޭ މަލްޓިލެޓަރަލް ފަންޑުން އެހީ ލިބިގެން ކުރިއަށްގެންދާ ޕްރޮޖެކްޓެކެވެ. މި ޕްރޮޖެކްޓުގެ ދަށުން އާލާތްތައް ބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި 2.2 މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރެވޭނެއެވެ.

މި އެއްބަސްވުމުގައި މިމިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ އަލްފާޞިލް ތާރިގް އިބްރާހިމްއެވެ. އަދި ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީގެ ރެސިޑެންޓް ކޯޑިނޭޓަރ ސޯކޯ ނޮޑާއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެފައިވާ މުއާހަދާއެއްކަމުގައިވާ މޮންޓްރިއަލް ޕްރޮޓޮކޯލްގެ ދަށުން އެޗް.ސީ.އެފް.ސީ ބޭނުންކުރުން ހުއްޓާލުމަށް ޤައުމީ ގޮތުން ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި މިގޭސް ބޭނުން ކުރުން ހުއްޓާލުމަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނާރޖީ އާއި ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ޑެވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް (ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ) އާއި ދެމެދު އެއްބަސްވުމެއްގައި މިއަދު ސޮއިކޮށްފިއެވެ. މި އެއްބަސްވުމުގައި މިމިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ އަލްފާޞިލް ތާރިގް އިބްރާހިމްއެވެ. އަދި ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީގެ ރެސިޑެންޓް ކޯޑިނޭޓަރ ސޯކޯ ނޮޑާއެވެ.

މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާއަތަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދަށް ނުހަނު މުހިއްމު ސިނާއަތަކަށް ވީހިނދު، މިދާއިރާގައި އެޗް.ސީ.އެފް.ސީގެ ބަދަލުގައި ތިމާވެއްޓާއި ރައްޓެހި އާލާތްތައް ތައާރަފުކޮށް ބޭނުންކުރުމަކީ ސަރުކާރުން އަހައްމިއްޔަތުކަންދީގެން ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތެކެވެ. މިގޮތުން، މިގޮތުން މިއަދު ސޮއިކުރި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން މިދާއިރާގައި މިވަގުތު އެޗް.ސީ.އެފް.ސީ ބޭނުން ކުރާ އާލާތްތައް، ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހި ގޭހަށް ބަދަލުކުރެވިދާނޭ ގޮތްތަކާއި ބެހޭ ދިރާސާއެއްކުރެވޭނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން، މިފަދަ އާލާތްތައް ރެޓްރޯފިޓް ކުރުމާއި، ތިމާވެއްޓާއި ރައްޓެހި ޓެކްނޮލޮޖީ މިދާއިރާގައި ބޭނުންކުރެވޭނެ ގޮތްތައް ހޯދައި މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރުމުގެ އިތުރުން މިކަމާއި ގުޅޭ ސިޔާސަތުތައް އެކުލަވާލުމަށް މަސައްކަތްކުރެވޭނެއެވެ.

މި ޕްރޮޖެކްޓަކީ ތަރައްޤީވަމުން އަންނަ ކުދި ޖަޒީރާ ގައުމުތަކުގައި މިގޮތަށް ހިންގޭ ފުރަތަމަ ޕްރޮޖެކްޓެވެ. މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ ސަބަބުން ދިވެހިރާއްޖެއާއި ރާއްޖެ ފަދަ މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާއަތަށް ބަރޯސާވާ ކުދި އެހެން ޖަޒީރާ ގައުމުތަކަށް އެޗް.ސީ.އެފް.ސީ ބޭނުން ކުރުން ހުއްޓާލުމަށް އިތުރު ފަސޭހަތަކެއް ލިބިގެންދާނެއެވެ. މި ޕްރޮޖެކްޓަކީ އޯޒޯން ފަށަލައަށް ގެއްލުންދޭ މާއްދާތައް ނައްތާލުމަށް އެހީދޭ މަލްޓިލެޓަރަލް ފަންޑުން އެހީ ލިބިގެން ކުރިއަށްގެންދާ ޕްރޮޖެކްޓެކެވެ. މި ޕްރޮޖެކްޓުގެ ދަށުން އާލާތްތައް ބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި 2.2 މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރެވޭނެއެވެ.

މި އެއްބަސްވުމުގައި މިމިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ ތާރިގް އިބްރާހިމްއެވެ. އަދި ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީގެ ރެސިޑެންޓް ކޯޑިނޭޓަރ ސޯކޯ ނޮޑާއެވެ.

Rate this post