ޚަބަރު ފީތާ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެ މަޤާމަކަށް ބަދަލު ގެންނަވައިފި

ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ނައިބުގެ މަޤާމަށާއި މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެ ޗެއަރމަންގެ މަޤާމަށް ބޭފުޅުން ޢައްޔަނު ކުރައްވައިފިއެވެ.

އެގޮތުން މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެ ޗެއަރމަންގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި މާފަންނު ލިލީޒް، ޢަބްދުއްރަޝީދު ނާފިޛު މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ނައިބުގެ މަޤާމަށް ވަނީ ޢައްޔަނު ކުރައްވާފައެވެ. ޢަބްދުއްރަޝީދު ނާފިޛު މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ނައިބުގެ މަޤާމަށް ޢައްޔަނު ކުރައްވާފައިވަނީ، ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރީޓީގެ އެންމެ އިސްވެރިއެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

މީގެ އިތުރުން މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑުގެ ޑެޕިއުޓީ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރުގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި މާފަންނު ލަކްސްލޮޖް، މަހުދީ ޢިމާދު މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެ ޗެއަރމަންގެ މަޤާމަށް 31 ޖަނަވަރީ 2017ގައި ވަނީ ޢައްޔަނު ކުރައްވާފައެވެ.

Rate this post