ޚަބަރު ފީތާ

ޖަނަވަރީ މަހު ރެކޯޑް ޢަދަދަކަށް މީރާއަށް ފައިސާ ބަލައިގެންފި

މި އަހަރުގެ ޖނަވަރީ މަހު ރެކޯޑު ޢަދަދަކަށް މީރާއަށް ފައިސާ ބަލައިގެންފައިވާކަމަށް އެ އޮތޯރިޓީން ބުނެފިއެވެ.

މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) އިން ބުނީ ޖަނަވަރީ 2017 ގައި މީރާއަށް 2 ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް ވުރެ ގިނަ ފައިސާ ބަލައިގެންފައިވާކަމަށެވެ. އަދި މިއީ އެ އޮތޯރިޓީގެ ތާރީޚުގައި މީލާދީ މަހެއްގެ ތެރޭގައި އެންމެ ގިނަ ފައިސާ ބަލައިގަތް ފަހަރު ކަމަށްވެސް ބުންޏެވެ.

ޖަނަވަރީ މަހަކީ ޓެކުހުގެ މުހިއްމު ސުންގަޑިތަކެއް އަންނަ މަހަކަށްވާ އިރު، މިދިޔަ ޖަނަވަރީ 29 ވަނަ ދުވަހަކީ 2016 ގެ ފަހު ކުއާޓަރ އަދި ޑިސެންބަރު މަހުގެ ޖީ.އެސް.ޓީ ދެއްކުމުގެ ފަހު ދުވަހެވެ. އަދި ޖަނަވަރީ 31 ވަނަ ދުވަހަކީ 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ބީ.ޕީ.ޓީ ދެވަނަ އިންޓަރިމް ޕޭމަންޓް ދެއްކުމުގެ ފަހު ދުވަހެވެ.

ސުންގަޑިއަށް ޓެކްސް ބަޔާންތައް ހުށަހަޅައި ފައިސާ ދެއްކުމުގައި ލުއި ފަސޭހަ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖައްސައި ދިނުމުގެ ގޮތުން، މީރާގެ އޮފީސްތަކުގެ އިތުރުން، ޖަނަވަރީ 29 އިން 31 ގެ ނިޔަލަށް ކުރީގެ ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލުގެ ހޯލުގައި ވަގުތީ ކައުންޓަރުތަކެއް ޤާއިމުކޮށް، މި މަހުގެ ތެރޭގައި 28،000 އަށް ވުރެ ގިނަ ފަރާތްތަކަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދީފައިވާކަމަށް އެ އޮތޯރިޓީން ހާމަކުރެއެވެ.

Rate this post