ޖީ.އެސް.ޓީގެ ބޭނުމަށް ޓޫރިސްޓް ހޮޓާ ނުވަތަ ގެސްޓްހައުސްގެ ސަރަހައްދު ކަނޑައަޅާގޮތް ބަޔާންކޮށްފި

ޖީ.އެސް.ޓީގެ ބޭނުމަށް ޓޫރިސްޓް ހޮޓާ ނުވަތަ ގެސްޓްހައުސްގެ ސަރަހައްދު ކަނޑައަޅާގޮތް ބަޔާންކޮށްފިއެވެ.

މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) އިން ބުނީ ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ ޖީ.އެސް.ޓީ ގެ ބޭނުމަށް ޓޫރިސްޓް ހޮޓަލެއް ނުވަތަ ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސްއެއްގެ ސަރަހައްދު ކަނޑައެޅުމުގައި ބަލާނީ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ދޫކޮށްފައިވާ އޮޕަރޭޓިންގ ލައިސަންސް ނުވަތަ އެހެން ލިޔުމަކަށް ކަމަށެވެ.

އިޝްތިހާރު Below Header ad

1 ޖަނަވަރީ 2017 އިން ފެށިގެން ޢަމަލުކުރާގޮތަށް ހަމަޖައްސާ މީރާއިން ނެރެފައިވާ ޓެކްސް ރޫލިންގައި ވާގޮތުން ޓޫރިސްޓް ހޮޓަލެއް ނުވަތަ ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސްއެއްގެ ސަރަހައްދުގެ ތެރޭގައި ހިންގާތަނަކުން ވިއްކާ މުދަލާއި ދޭ ޚިދުމަތް ހިމެނޭނީ ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ ޖީ.އެސް.ޓީގެ ތެރޭގައެވެ.

އަދި އެ ސަރަހައްދުން ބޭރުގައި ހިންގާ ތަންތަނުން ވިއްކާ މުދަލާއި ދޭ ޚިދުމަތްތައް ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ ޖީ.އެސް.ޓީ ގެ ތެރެއަކު ނުހިމެނޭނެއެވެ.

ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ ޖީ.އެސް.ޓީ މިހާރު ނަގަނީ 12 އިންސައްތައިގައެވެ. އަދި ޓެކްސް ދައްކަން ޖެހެނީ އެމެރިކާ ޑޮލަރުންނެވެ. ނަމަވެސް ޢާންމު ދާއިރާގެ ޖީ.އެސް.ޓީ ނަގަނީ 6 އިންސައްތައިގައެވެ. އަދި ޓެކްސް ދައްކަން ޖެހެނީ ދިވެހި ރުފިޔާއިންނެވެ.

 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

ވައިބަރ ޗެނަލަށް ވަންނަވާ
އިޝްތިހާރު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް

Below Comments Ad
މިލިޔުންވެސް ކިޔާލަމާ
Close
Back to top button
Close

Ad blocker Detected ! ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާއެއް ފެނިއްޖެ

ތިޔަ ޑިވައިސްގައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ ސޮފްޓްވެއަރ/އެޕް އެއް އަޅާފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެހެންކަމުން މިވެބްސައިޓްގައިވާ ފޮޓޯތައް ނުފެނުން އެކަށީގެންވެއެވެ. ފޮޓޯތައް ފެންނަ ގޮތަށް ވަނުމަށްޓަކައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ (އެޑް ބްލޮކަރ) އޮފކޮށްލައްވާށެވެ.