ދުނިޔޭގެ އެހެން ޤައުމުތަކުގައި ވެސް ޕްރައިމަރީ ބާއްވަން ޕާޓީން ހަވާލުކުރަނީ އެހެންބަޔަކާ: ޢުމަރު ނަޞީރު

ދުނިޔޭގެ އެހެން ގައުމުތަކުގައި ވެސް ޕްރައިމަރީ ބާއްވަން ޕާޓީން ހަވާލުކުރަނީ އެހެން ބަޔަކާކަމަށް ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރ ޢުމަރު ނަޞީރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އުމަރު ވިދާޅުވީ އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ޕްރައިމަރީ ބާއްވަން ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ހަވާލުކުރަނީ އެޤައުމުގެ ޖަމިއްޔާތަކަށާއި އެމެރިކާގެ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ޕްރައިމަރީ ބާއްވަން ހަވާލުކުރަނީ ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާ އާކަމަށެވެ.

އިޝްތިހާރު Below Header ad

އަދި ޕާޓީން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ ޕްރައިމަރީ އަކީ ފްރީ އެންޑް ފެއާރ އިލެކްޝަނަކަށް ނުވާނެ ކަމަށާއި އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީންވެސް އެ މަންޒަރު ފެނިފައިވާކަމަށް ޢުމަރު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އަމިއްލަ ޖަމިއްޔާއަކާ ހަވާލުކޮށްގެން ޕީޕީއެމްގެ ޕްރައިމަރީތައް ބޭއްވޭގޮތް ހެދުމަށް ދެން ބާއްވާ ޕީޕީއެމްގެ ކޮންގްރެސްގައި ހުށަހަޅުއްވާނެ ކަމަށްވެސް މި ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ ހޯމް މިނިސްޓަރ ޢުމަރު ނަޞީރު ވިދާޅުވިއެވެ.

2018 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާނެ ކަމަށް އިއުލާން ކުރައްވާފައިވާ ޢުމަރު ވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް އިންތިޒާމް ކުރާ ޕްރައިމަރީއެއްގައި ބައިވެރިނުވާނެ ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވެފައެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

ވައިބަރ ޗެނަލަށް ވަންނަވާ
އިޝްތިހާރު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް

Below Comments Ad
މިލިޔުންވެސް ކިޔާލަމާ
Close
Back to top button
Close

Ad blocker Detected ! ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާއެއް ފެނިއްޖެ

ތިޔަ ޑިވައިސްގައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ ސޮފްޓްވެއަރ/އެޕް އެއް އަޅާފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެހެންކަމުން މިވެބްސައިޓްގައިވާ ފޮޓޯތައް ނުފެނުން އެކަށީގެންވެއެވެ. ފޮޓޯތައް ފެންނަ ގޮތަށް ވަނުމަށްޓަކައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ (އެޑް ބްލޮކަރ) އޮފކޮށްލައްވާށެވެ.