ޚަބަރު ފީތާ

ކ.ދިއްފުށީގައި ޤާއިމުކުރި އައިސް އުފައްދާ މެޝިން ދިއްފުށީގެ ކައުންސިލާ ޙަވާލުކޮށްފި

ކ.ދިއްފުށީގައި ޤާއިމުކޮށްފައިވާ އިރުގެ އަލިން ކަރަންޓު އުފައްދާ 40 ކިލޯވޮޓްގެ ނިޒާމު ސްޓެލްކޯ އާއި ޙަވާލުކޮށް މިޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން ކ.ދިއްފުށީގައި ޤާއިމުކުރި އައިސްއުފައްދާ މެޝިން ދިއްފުށީގެ ކައުންސިލާ ޙަވާލުކޮށްފިއެވެ.

މިއީ ހަކަތައިގެ ރައްކާތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށާއި ރާއްޖެއިންބޭރުން އެތެރެކުރާ ތެލަށް ބަރޯސާވާ މިންވަރު ކުޑަކޮށް ރާއްޖެއިން ލިބެންހުރި އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތައިގެ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކުރުން އިތުރުކުރުމަށް ސަރުކާރުން ހިންގާ އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތަ ބޭނުންކޮށްގެން ކަރަންޓު އުފެއްދުން އިތުރުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ހިންގާ ހަރަކާތެކެވެ.

ކ.ދިއްފުށީގައި ޤާއިމުކުރި ނިޒާމަކީ ދިވެހި ސަރުކާރުގެ އިސްނެގުމަކަށް ގްލޯބަލް ސަސްޓެއިނެބަލް އިލެކްޓްރިސިޓީ ޕާރޓްނަރޝިޕް، އޭޝިއަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޭންކް އަދި ޖަޕާނު ސަރުކާރުގެ ހިލޭއެހީގެ ދަށުން ޤާއިމުކުރި ނިޒާމެކެވެ.

މިނިޒާމުން ދުވާލަކު 190 ޔުނިޓްގެ ކަރަންޓު އުފައްދާނެއެވެ. އެހެންކަމުން މިނިޒާމަކީ ރަށަށް ދުވާލުގަޑީގައި ބޭނުންކުރާ އެންމެ މަތީ ލޯޑުގެ 12 ޕަސެންޓާއި އެއްވަރުގެ ނިޒާމެކެވެ. އަދި މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން ދިއްފުށީ ރައްޔިތުންނަށް މި ހަދިޔާކުރި އައިސް ޕްލާންޓުގެ ސަބަބުން ރަށުގެ މަޝްވެރިން ބޭނުންވާ އައިސް ހޯދުމުގައި ލުއިތަކެއް ލިބިގެންދާނެއެވެ.

މި ސަރުކާރުގެ އަމާޒަކީ 2018 ވަނަ އަހަރު ނިމެންވާއިރަށް ރާއްޖޭގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާރަށެއްގައި އެރަށަކަށް ދުވާލު ގަޑީގައި ބޭނުންވާ ކަރަންޓުގެ އެންމެމަތީ ޢަދަދުގެ 30 ޕަސެންޓު އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތައިގެ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން އުފެއްދުމެވެ.

އެގޮތުން މިހާރުވެސް ރާއްޖޭގެ އެކިކަންކޮޅުތަކުގެ މިފަދަ މަޝްރޫޢުތައް ފެށިގެން ކުރިއަށް އެބަދެއެވެ. އަދި އަނެއްބައި މަޝްރޫޢުތައް ޓެންޑަރިންގ ސްޓޭޖުގަޔާއި ޑިޒައިނިން ސްޓޭޖުގަ އެބަހުއްޓެވެ. މުޅި ރާއްޖޭގައި މިހާރު ވެސްވަނީ 4 މެގަވޮޓްގެ އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތައިން ކަރަންޓު އުފައްދާ ނިޒާމުތައް ޤާއިމުކޮށްފައެވެ.

މީގެތެރެއިން 2 މެގަވޮޓަކީ ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމުގެ ސަރުކާރާ ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވި ފަހުން ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ނިޒާމުތަކެވެ.

 

Rate this post