ޚަބަރު ފީތާ

މައުމޫން ފެކްޝަނުން ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް ކަމަށް ވައްޑެ އަދި ނާދިރާ

ފޮޓޯ:ވަގުތުއެމްވީ

ޕީޕީއެމް ރައީސް އަލްއުސްތާޛް މައުމޫން އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ފެކްޝަނުން އެޕާޓީގެ ނައިބު ރައީސް ކަމަށް ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހިމް ވަޙީދު (ލޯޔަރު ވައްޑެ) އާއި ޕީޕީއެމްގެ ކައުންސިލްގައި ކުރިން ހިމެނިވަޑައިގެންނެވި އާމިނަތު ނާދިރާ ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.

މި ދެބޭފުޅުން އެ ޕާޓީގެ ނައިބު ރައީސް ކަމަށް ހަމަޖެއްސެވީ ރޭ ބޭއްވި މައުމޫން ފެކްޝަންގެ ކައުންސިލް ބައްދަލުވުމުގައެވެ.

ރޭ ބޭއްވި މި ފެކްޝަންގެ ކައުންސިލް ބައްދަލުވުމުގައި ޕީޕީއެމްގެ ތަރުޖަމާން ކަމުގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި ކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލީ އާރިފް ވަކިކޮށް އެމަގާމަށް ބާރަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހިމް ސުޖާއު ވެސް ވަނީ ހަމަޖައްސަވާފައެވެ.

މައުމޫން ފެކްޝަނުން ރޭ ބޭއްވި ޕީޕީއެމްގެ ކައުންސިލް ބައްދަލުވުމުގައި 13 ބޭފުޅުން ބައިވެރިވި ކަމަށް އެ ފެކްޝަނުން މައުލޫމާތު ދެއްވިއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ރައީސް ޔާމިނަށް ތާއިދު ކުރައްވާ ބޭފުޅުންނަށް މި ބައްދަލުވުމުގައި ހިމެނި ވަޑައިގެންފައިވާކަން ކަށަވަރު ކޮށެއް ނުދެއްވައެވެ.

Rate this post