މާރާމާރީގެ މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން 7 މީހަކު ހޯދަނީ

ފުލުހުންގެ ސީރިއަސް އެންޑް އޯގަނައިޒްޑް ކްރައިމް ޑިޕާޓްމަންޓުން ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން ހޯދަމުންދާ 7 މީހެއްގެ ވަނަވަރު ފުލުހުންގެ އިދާރާއިން އާންމު ކޮށްފިއެވެ.

ފުލުހުން އާންމު ކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި، މި 7 މީހުންނަކީ ގްރޫޕް ހަދައިގެން ތޫނު ހަތިޔާރު ބޭނުންކޮށްގެން މާރާމާރީ ހިންގުމުގެ މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން ހޯދަމުންދާ 7 މީހުންނެވެ.

އިޝްތިހާރު Below Header ad

މިމައްސަލައާއި ގުޅިގެން ހޯދަމުންދާ 7 މީހުންނަކީ:

  1. މަޢުސޫމް މުޙައްމަދު ދީދީ / ދަފްތަރު ނަމްބަރު ރސ 2260 (27އ)
  2. އަޙްމަދު ޝިމްހާޒް / ތ. ތިމަރަފުށި، ސީނުގެ (22އ)
  3. ލޫޠު އަޙްމަދު އާސުފް / މ. ލޮނުމިދިލިގެ، ކ.މާލެ (18އ)
  4. އަޙްމަދު ރަބީޢު / ގއ. މާމެންދޫ، ގުލޭނޫރަންމާގެ (24އ)
  5. އަޙްމަދު ނާޒިހު / ގއ. ގެމަނަފުށި، ކެނެރީގެ (27އ)
  6. މުނާދު ޖަޢުފަރު / ސ. ހުޅުދޫ، ނާދީ (20އ)
  7. އަޙްމަދު ސާތިޢު / ސ. މަނަދޫ، ކޮރަލް (21އ)

 

މިމީހުންނާ ބެހޭ އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް އެނގޭ ފަރާތެއްވާނަމަ ފުލުހުންގެ ހޮޓްލައިން ނަންބަރު 3322111 އަށް ނުވަތަ ސީރިއަސް އެންޑް އޮގަނައިޒްޑް ކްރައިމް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ނަންބަރު 9911099 އަށް ގުޅުއްވައި ހިއްސާކުރެއްވުމަށް ފުލުހުން ވަނީ އެދިފައެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

ވައިބަރ ޗެނަލަށް ވަންނަވާ
އިޝްތިހާރު

ޚިޔާލުތައް: 2 ޚިޔާލު ލިބިފައިވޭ

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ


ޚިޔާލުތައް:

ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް

Below Comments Ad
Back to top button
Close

Ad blocker Detected ! ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާއެއް ފެނިއްޖެ

ތިޔަ ޑިވައިސްގައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ ސޮފްޓްވެއަރ/އެޕް އެއް އަޅާފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެހެންކަމުން މިވެބްސައިޓްގައިވާ ފޮޓޯތައް ނުފެނުން އެކަށީގެންވެއެވެ. ފޮޓޯތައް ފެންނަ ގޮތަށް ވަނުމަށްޓަކައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ (އެޑް ބްލޮކަރ) އޮފކޮށްލައްވާށެވެ.