ޚަބަރު ފީތާ

ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި މިރޭ ކޭތަ ނަމާދު ކުރަނީ..

ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައިވެސް މިރޭ ކޭތަ ނަމާދުކުރުން އޮންނާނެ ކަމުގައި އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ.

އެ މިނިސްޓްރީން ބުނީ މިރޭ (ޖުލައި 27 ވާ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ) ހަނދުކޭތައއް ހިފާނެ ކަމަށެވެ. އަދި މި ހަނދު ކޭތައަށްފަހު ރާއްޖޭގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ކޭތަ ނަމާދު ކުރާނެ ކަމަށެވެ.

ފަލަކީ ހިސާބުތަކުން ދައްކާގޮތުން މިރޭ ހަނދުކޭތަ ހިފާނީ 22:14 ގައެވެ. އަދި ކޭތަ ވީއްލާނެ ކަމަށް ލަފާ ކުރެވެނީ 28 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ފަތިހު 04:28 ގައެވެ.

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނީ ރާއްޖޭގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ ރަށެއްގައިވެސް އެރަށެއްގައި ހުރި އެންމެ ބޮޑު މިސްކިތެއްގައި ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ 23:30 ގައި ކޭތަ ނަމާދުކުރުމަށް އަންގާފައިވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި މާލެސިޓީ ސަރަހައްދުގައި އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ކޭތަ ނަމާދު ކުރާ އިރު، ވިލިމާލޭގައި ކުރާނީ މަސްޖިދުލް އިޚްލާޞްގައި ކަމަށެވެ. އަދި ހުޅުމާލޭގައި ކޭތަ ނަމާދު ކުރާނީ މަސްޖިދުއް ޝައިޚް ޤާސިމް ބިން މުޙައްމަދު އާލް ޘާނީ ގައި ކަމަށެވެ.

Rate this post