ޚަބަރު ފީތާ

އަނިޔާއާ ދެކޮޅަށް ކުދިން ބާރުވެރިކުރުވުމަށް ވ. އަތޮޅުގައި ސެޝަންތަކެއް ހިންގައިފި

ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އެކި ބާވަތުގެ އަނިޔާ ހުއްޓުވުމަށާއި އަނިޔާއާ ދެކޮޅަށް ކުދިން ބާރުވެރިކުރުމުގެ ގޮތުން ”އަހަން“ ކެމްޕޭންގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީން ވ. އަތޮޅުގައި ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ ސެޝަންތަކެއް ހިންގައިފިއެވެ.

ވ. އަތޮޅު ފުލިދޫ، ފެލިދޫ އަދި ކެޔޮދޫގެ ގްރޭޑް 4ން 8އާ ދެމެދުގެ ގްރޭޑްތަކުގެ ކިޔަވާ ކުދިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން މި ސެޝަންތައް ހިންގާފައިވަނީ މި މަހުގެ 27 އިން 28 އަށެވެ. އަދި މިއީ ޖެންދަރ މިނިސްޓްރީން ކުރިއަށްގެންދާ ”އަހަން“ ކެމްޕޭންގެ ދަށުން އެޑްވޮކޭޓިންގ ދަ ރައިޓްސް އޮފް ޗިލްޑްރަން (އާރކް) އާއި އެ މިނިސްޓްރީން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ސެޝަންތަކެކެވެ.

މި ސެޝަންތަކުގައި އެކިބާވަތުގެ އަނިޔާއާއި އިހުމާލުން ކުޑަކުދިން ރައްކައުތެރިކުރާނެ ގޮތްތަކާއި ކުޑަކުއްޖަކަށް އަނިޔާއެއް ލިބޭކަން އެނގޭނަމަ ނުވަތަ ޝައްކުކުރެވޭނަމަ ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތްތާއި މައްސަލަ ރިޕޯޓުކުރެވޭނެ ގޮތްތަކާއި އަނިޔާ ތަޙައްމުލުކުރާ ކުދިންނަށް އެހީތެރިވެދިނުމަށް ކުރެވިދާނެ މުހިންމު ކަންތައްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ޙިއްޞާކޮށްފައިވެއެވެ.

މިނިސްޓްރީއަށް ކޮންމެ މަހަކު ރިޕޯޓުކޮށް އެޓެންޑްކުރާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ގާތްގަނޑަކަށް 50 އިންސައްތައަށް ވުރެ ގިނަ މައްސަލައަކީ ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އެކި ބާވަތުގެ އަނިޔާއާ ގުޅޭ މައްސަލަތައްކަމުން 2015 ވަނަ އަހަރު މިނިސްޓްރީން އިފުތިތާހުކުރި ”އަހަން“ ކެމްޕޭން އަމާޒުކުރެވިފައިވަނީ މި ބާވަތުގެ މައްސަލަތަކަށް ޙައްލު ހޯދައިދިނުމަށެވެ.

މި ކެމްޕޭންގެ ދަށުން މ. އަތޮޅާއި ގދ. އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށަކާއި ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި ވަނީ ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ސެޝަންތައް ހިންގާފައެވެ.

Rate this post