ޚަބަރު ފީތާ

ނިދާއުލް އިސްލާމްގެ ރޯދަ ސުވާލު 2

ނިދާއުލް އިސްލާމްގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ހިންގާ ރޯދަ ސުވާލު މުބާރާތުގެ މިއަދުގެ ސުވާލަކީ:

މާތް ﷲ އިންސާނުންނާއި ޖިންނީން ދުނިޔޭގައި އުފެއްދުމުގެ މަިގަނޑު މަޤްޞަދަކީ ކޮބައިތޯ؟

ސުވާލަށް ޖަވާބު ދެއްވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލައްވާ

 

Rate this post