ޚަބަރު ފީތާ

ދިރާގު ނެޓްވަރކް ޚިޔާރު ކުރެއްވުމުން 6 މަސް ދުވަހުގެ ހިލޭ ޑޭޓާ

ދިރާގު ނެޓްވަރކް ޚިޔާރު ކުރެއްވުމުން 6 މަސް ދުވަހުގެ ހިލޭ ޑޭޓާ ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ދިރާގުން ފަށައިފިއެވެ.

މިއީ މޮބައިލް ޕްރީޕެއިޑް އަދި ޕޯސްޓްޕެއިޑް ކަސްޓަމަރުންނަށް ލިބިވަޑައިގަންނަވާ ޚިދުމަތެކެވެ. ދިރާގު ޚިޔާރު ކުރެއްވުމަށް، މިހާރު ގެންގުޅުއްވާ ނަންބަރު ބަދަލު ކުރެއްވުމަކާ ނުލައި ދިރާގު ޕްރީޕެއިޑް ނުވަތަ ޕޯސްޓްޕެއިޑް ޚިދުމަތެއް ނެންގެވޭނެއެވެ.

މި ޚާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނުގައި ދިރާގު މޮބައިލް ޕޯސްޓްޕެއިޑް ނަންގަވައިގެން 6 މަސް ދުވަސް ވަންދެން 2 ޖީބީ ގެ ޑޭޓާ ހިލޭ ލިބިވަޑައިގަންނަވާ އިރު، 3 މަސް ދުވަސް ވަންދެން މަހު ފީ އިން %25 ޑިސްކައުންޓްވެސް ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

ދިރާގު މޮބައިލް ޕްރީޕެއިޑް ނަންގަވާ ކަސްޓަމަރުންނަށް 6 މަސް ދުވަސް ވަންދެން ކޮންމެ މަހަކު 1 ޖީބީ ޑޭޓާ ހިލޭ ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ އެވެ. މި ޕްރޮމޯޝަނުގައި އަލަށް ދިރާގުގެ މޯބައިލް ކަނެކްޝަނެއް ނަންގަވާ ކަސްޓަމަރުންވެސް ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާނެ އެވެ.

Rate this post