ގުރައިދޫ ޕިކްނިކް އައިލެންޑުގެ މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ

ކ. ގުރައިދޫ ޕިކްނިކް އައިލެންޑުގެ ބިން ހިއްކުމާއި ހިއްކި ސަރަހައްދު ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް ނިމިއްޖެއެވެ.

މިމަޝްރޫޢު ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައި ވަނީ މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިން ކޮމްޕެނީ (އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ) އިންނެވެ. އެފަރާތުން ބުނެފައި ވަނީ، 11 ސެޕްޓެމްބަރ 2021 ވަނަ ދުވަހު މަސައްކަތް ފުރިހަމަކޮށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އިޝްތިހާރު Below Header ad

ގުރައިދޫ ޕިކްނިކް އައިލެންޑްގެ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން 1.7 ހެކްޓަރުގެ ބިން ހިއްކާފައިވާ ކަމަށް އެފަރާތުން ވަނީ މަޢުލޫމާތު ދީފައެވެ. އަދި 278 މީޓަރުގެ ސަރަހައްދެއްގައި ބޮޑުހިލައިން ރިވެޓްމެންޓް ޖަހައި، 160 މީޓަރުގެ ބޮޑު ސަރަހައްދެއްގައި ބޮޑުހިލައިގެ ގްރޮއިން ޖަހާފައިވާ ކަމަށް ވެސް އެފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ.

IMG 3013c7ab0045d9af046eb7b27aa0cc9c V
ކ. ގުރައިދޫ ޕިކްނިކް އައިލެންޑް—ފޮޓޯ: އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިން، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިން ހަވާލު ކޮށްގެން އެމް.ޓީ.ސީ.ސީއިން ފުރިހަމަކުރި މި މަޝްރޫޢަކީ 13.4 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫޢެކެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

ވައިބަރ ޗެނަލަށް ވަންނަވާ
އިޝްތިހާރު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް

Below Comments Ad
Back to top button
Close

Ad blocker Detected ! ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާއެއް ފެނިއްޖެ

ތިޔަ ޑިވައިސްގައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ ސޮފްޓްވެއަރ/އެޕް އެއް އަޅާފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެހެންކަމުން މިވެބްސައިޓްގައިވާ ފޮޓޯތައް ނުފެނުން އެކަށީގެންވެއެވެ. ފޮޓޯތައް ފެންނަ ގޮތަށް ވަނުމަށްޓަކައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ (އެޑް ބްލޮކަރ) އޮފކޮށްލައްވާށެވެ.