ސިނޯވެކް ކޮވިޑް ވެކްސިން ކުޑަކުދިންނަށް ޖެހުމުގެ ހުއްދަ ޗައިނާ އިން ދީފި

ސިނޯވެކް ކޮވިޑް ވެކްސިން އުމުރުން 3 އަހަރާއި 17 އަހަރާ ދެމެދުގެ ކުދިންނަށް ޖެހުމުގެ ހުއްދަ ޗައިނާ އިން ދީފި އެވެ.

މި ވެކްސިނަކީ ކޮވިޑުން ދިފާއުވުމަށް ޗައިނާއިން ތަރައްގީ ކޮށްފައިވާ ވެކްސިނެކެވެ.

އިޝްތިހާރު Below Header ad

އުމުރުން 3 އަހަރާއި 17 އަހަރާ ދެމެދު އުމުރުފުރާގެ ކުދިންނަށް ބޭނުން ކުރެވޭ ގޮތަށް އިމަރޖެންސީ ހާލަތުގައި ދިނުމަށް އެގައުމުގެ ކަމާއިބެހޭ އިދާރާތަކުން މިހާރުވަނީ ހުއްދަދީފަ އެވެ. އަދި މިގޮތަށް ނިންމާ، ހުއްދަ ދީފައިވަނީ މި އުމުރު ފުރާގެ ކުދިންގެ ހަށިގަނޑުގައި ވެކްސިންގެ ކާމިޔާބީ ޓެސްޓު ކުރުމަށް ކުރި މަސައްކަތުން ލިބުނު ކާމިޔާބީތަކަށް ބަލާފަ އެވެ.

ޗައިނާގެ ސިއްހީ މާހިރުން ކޮށްފައިވާ ތަހުލީލުތަކަށް ބަލާ އިރު، އުމުރުން 3 އަހަރާއި 17 އަހަރާ ދެމެދު އުމުރުފުރާގެ ކުދިންގެ ހަށިގަނޑުގައި އެންޓިބޮޑީޒް އުފެއްދުމުގައި ސީނޯވެކް ކޮވިޑް ވެކްސިނަކީ 98.9 ޕަސެންޓް ކާމިޔާބު ވެކްސިނެއް ކަމަށް ކްލިނިކަލް ޓްރަޔަލްގެ 2 ވަނަ މަރުހަލާގެ ހޯދުންތަކުން ދައްކާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެ އެވެ.

މި އުމުރުފުރާއަށް ސީނޯވެކް ކޮވިޑް ވެކްސިނަކީ، 98.9 ޕަސެންޓާއި 100 ޕަސެންޓާ ދެމެދު މިންވަރަކަށް ކާމިޔާބު ވެކްސިނެއް ކަމަށް ވެސް ރިޕޯޓުތައް ބުނެ އެވެ.

އުމުރުން 15 އަހަރުގެ ކުދިންނަށް ވެސް ޗައިނާގައި މިހާރުވެސް ދަނީ ކޮވިޑް ވެކްސިން ޖަހަމުން ނެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

ވައިބަރ ޗެނަލަށް ވަންނަވާ
އިޝްތިހާރު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް

Below Comments Ad
Back to top button
Close

Ad blocker Detected ! ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާއެއް ފެނިއްޖެ

ތިޔަ ޑިވައިސްގައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ ސޮފްޓްވެއަރ/އެޕް އެއް އަޅާފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެހެންކަމުން މިވެބްސައިޓްގައިވާ ފޮޓޯތައް ނުފެނުން އެކަށީގެންވެއެވެ. ފޮޓޯތައް ފެންނަ ގޮތަށް ވަނުމަށްޓަކައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ (އެޑް ބްލޮކަރ) އޮފކޮށްލައްވާށެވެ.