ޝެއިޚް ހަސީނާގެ ފަރާތްޕުޅުން ރައީސް ސޯލިހަށް 500 ކިލޯ އަނބު ހަދިޔާ ކުރައްވައިފި

ބަންގްލަދޭޝްގެ ބޮޑުވަޒީރު ޝެއިޚް ހަސީނާގެ ފަރާތްޕުޅުން ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް 500 ކިލޯ އަނބު ހަދިޔާ ކުރައްވައިފި އެވެ.

ޝެއިޚް ހަސީނާ ރައީސް ސޯލިހަށް ހަދިޔާކުރެއްވީ އެ ގައުމުގައި މަޝްހޫރު އަނބުގެ ވައްތަރެއްކަމަށްވާ “ހަރިވަންގާ” އަނބެވެ.

އިޝްތިހާރު Below Header ad

ޝައިޚް ހަސީނާ ވަނީ އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީއަށާއި ލަންކާގެ ބޮޑުވަޒީރު މަހިންދަ ރާޖަޕަކްސައަށް ވެސް ހަރިވަންގާ އަނބު ހަދިޔާކުރައްވާފަ އެވެ.

ބަންގްލަދޭޝްއިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ހައިކޮމިޝަނަރު ނަޒްމުލް ހަސަން ވަނީ އެ އަނބު ފޮށިގަނޑު ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ޗީފް ޕްރޮޓޮކޯލް އައިޝަތު ޝާން ޝާކިރާ ހަވާލުކުރައްވާފަ އެވެ.

އަނބު ހަދިޔާކުރެއްވުމުން ރައީސްގެ ފަރާތުން ވަނީ ހަސީނާއަށް ޝުކުރު ދަންނަވާފަ އެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

ވައިބަރ ޗެނަލަށް ވަންނަވާ
އިޝްތިހާރު

ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް

Below Comments Ad
Back to top button
Close

Ad blocker Detected ! ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާއެއް ފެނިއްޖެ

ތިޔަ ޑިވައިސްގައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ ސޮފްޓްވެއަރ/އެޕް އެއް އަޅާފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެހެންކަމުން މިވެބްސައިޓްގައިވާ ފޮޓޯތައް ނުފެނުން އެކަށީގެންވެއެވެ. ފޮޓޯތައް ފެންނަ ގޮތަށް ވަނުމަށްޓަކައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ (އެޑް ބްލޮކަރ) އޮފކޮށްލައްވާށެވެ.