އޮކްޓޯބަރު މަހު އޮންނަ “މިސް އިންޑިއާ ކްއީން” ގެ ޖަޖަކަށް މަލައިކާ އަރޯރާ!

އޮކްޓޯބަރު މަހު އޮންނަ “މިސް އިންޑިއާ ކްއީން 2021” ގެ ޖަޖުންގެ ޕެނަލިސްޓަކަށް މަލައިކާ އަރޯރާ ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

އިންޑިއާގެ ގޯއާގައި ސެޕްޓެމްބަރު 29 ގައި ފަށާ މި ޝޯވ ގެ ގްރޭންޑް ފިނާލޭ އޮންނާނީ އަންނަ އޮކްޓޫބަރު 3 ވަނަ ދުވަހު އެވެ.

އިޝްތިހާރު Below Header ad

މަލައިކާ ބުނީ މިއީ ވަރަށް ދާން ބޭނުންވެފައި ހުރި އިވެންޓެއް ކަމަށެވެ. އަދި ޖަޖުންގެ ޕެނަލްގައި ހިމެނުމުން ވަރަށް އުފާވާ ކަމަށެވެ.

ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ މަލައިކާ ވަނީ ނެޓްފްލިކްސް އިން ދެއްކި “ފެބިއުލަސް ލައިވްސް އޮފް ބޮލީވުޑް ވައިވްސް” އިން ޚާއްޞަ މެހްމާނެއްގެ ގޮތުގައި ވެސް ފެނިލާފަ އެވެ.

މީގެއިތުރުން ސުޕަރ ޑާންސް ޗެޕްޓަރ 4 ގެ ޖަޖެއްގެ ގޮތުގައި ވެސް މަލައިކާ ދާދިފަހުން ވަނީ ފެނިފަ އެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

ވައިބަރ ޗެނަލަށް ވަންނަވާ
އިޝްތިހާރު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް

Below Comments Ad
Back to top button
Close

Ad blocker Detected ! ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާއެއް ފެނިއްޖެ

ތިޔަ ޑިވައިސްގައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ ސޮފްޓްވެއަރ/އެޕް އެއް އަޅާފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެހެންކަމުން މިވެބްސައިޓްގައިވާ ފޮޓޯތައް ނުފެނުން އެކަށީގެންވެއެވެ. ފޮޓޯތައް ފެންނަ ގޮތަށް ވަނުމަށްޓަކައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ (އެޑް ބްލޮކަރ) އޮފކޮށްލައްވާށެވެ.