ޚަބަރު ފީތާ

ނެޝަލަން ސެކިއުރިޓީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންނާ ރައީސް ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙަށް އެރުވުމާއި ގުޅިގެން، ނެޝަލަން ސެކިއުރިޓީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންނާ އެމަނިކުފާނު ބައްދަލުކުރައްވައި މަޝްވަރާކުރައްވައިފި އެވެ.

އެމަނިކުފާނުގެ މި ބައްދަލު ކުރެއްވުމަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަވަހާރަކޮށްލުމަށް ދިން ހަމަލާއާއި ގުޅިގެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކުގެ ކޮމިޓީން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އިންކުއަރީ ރިޕޯޓާއި ގުޅިގެން ބޭއްވެވި ބައްދަލުކުރެއްވުމެކެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގައިމިއަދު ހަވީރު ބޭއްވެވި މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި، މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި މަޝްވަރާކުރައްވާފައިވަނީ މި ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކުރައްވާފައިވާ ކަންކަން އިތުރަށް ދިރާސާކޮށް މި ކަންކަން އިޞްލާޙުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނީ ކިހިނެތްތޯ އެވެ. އަދި މި ރިޕޯޓުގައިވާ ރިކޮމެނެޑޭޝަންތައް ތަންފީޒުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ނެވެ.

 

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

ޚިޔާލު 1 on "ނެޝަލަން ސެކިއުރިޓީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންނާ ރައީސް ބައްދަލު ކުރައްވައިފި"

  1. Hurihaa kameh annige aii mahchah dhookoh nulaa raees vehje amilla ah kan kan visnaa fiyavalhu alhan. Anni ulheny abadhuves mi gaumuga thibi sifainnaa fuluhunge naagaabilukan mulhi dhuniye ah sale alhuvamun mithan hifan beynunvaa meehunah ekan faseyha kohdheyn. Dhen dheneyvaa dhekolhun mi kiyany harukashi fikurey. Aslu plan thah hadhaa nimmany meena hama. Mi raajje biruveri kamakah lany ves hama hudhu anni

Comments are closed.

%d bloggers like this: