ޚަބަރު ފީތާ

ރާއްޖޭގައި ދީނަށް ފުރައްސާރަ ކުރުމުން ފިޔަވަޅު ނޭޅޭ: ޑރ. ޝަހީމް

ރާއްޖޭގައި ދީނަށް ފުރައްސާރަ ކުރުމުން ފިޔަވަޅު ނޭޅޭ ކަމަށް ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

އޭނާ ކުރައްވާފައިވާ ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ ދީނީ އިލްމުވެރިއަކަށް ފެންނަ ރައުޔެއް ވިދާޅުވުމުން ބިރު ދައްކައި ކަންކަން ކުރާ ކަމަށެވެ. އަދި ނަފްރަތު ނައްތާލަން ބޭނުންނަމަ ޖެހޭނީ އަދުލުވެރިވާން ކަމަށެވެ.

ޑރ.ޝަހީމް މިފަދައިން ވިދާޅުވެ، ޓްވީޓު ކުރައްވާފައި މިވަނީ ޢާންމުތަނެއްގައި މުސްލިމަކު ކާފަރެއްގެ ގޮތުގައި ސިފަ ކުރުމާއި، ސިފަ ކުރުމުގައި ބައިވެރިވުމާއި އާންމު ތަކެއްގައި މުސްލިމަކަށް ކާފަރެއް ކަމުގެ ތުހުމަތު ކުރުމަކީ ކުށަކަށް ހެދުމަށް ގާނޫނުލްއުގޫބާތަށް އިސްލާހު ގެނައުމަށް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހިސާން ހުސައިން ވަނީ ބިލެއް ހުށައަޅުއްވާފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގަ އެވެ.

މެމްބަރު ހިސާން ހުށަހެޅުއްވި ބިލުގައި ވަނީ، ގާނޫނުލްއުގޫބާތުގެ 124 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ނަފްރަތުގެ އަމަލެއް ހިންގުން ކުށަކަށް ހަދާށެވެ.

އެގޮތުން އާންމު ތަނެއްގައި ވަކި މީހަކީ އިސްލާމްދީނާ ޚިލާފަށް އުޅޭ ނުވަތަ ދެކޮޅު މީހެއް ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރުމާއި އިސްލާމީ އަގީދާއާ ގުޅުވައި މުޖުތަމައުގައި މީހަކާ މެދު ނަފްރަތު އުފެއްދުމާއި އާންމު ތަނެއްގައި މުސްލިމަކު ކާފަރެއްގެ ގޮތުގައި ސިފަ ކުރުން ނުވަތަ ސިފަ ކުރުމުގައި ބައިވެރިވުން ނުވަތަ އާންމު ތަނެއްގައި މުސްލިމަކަށް ކާފަރެއް ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރުން ކުށަކަށް ހެދުން ހިމެނެ އެވެ.

ބިލުގައި ބުނެފައި ވަނީ އެއީ ޖުނަހުގެ އެއް ވަނަ ދަރައިގެ ކުށެއް ކަމަށެވެ.

މި ބިލާ ދެކޮޅަށް ގިނަ ދީނީ އިލްމުވެރިން އަޑުއުފުލަމުން އަންނަ އިރު، ބިލް އަނބުރާ ގެންދިއުމަށް 101 އިލްމްވެރިއެއްގެ ސޮޔާއެކު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް ވަނީ ޕެޓިޝަނެއް ހުށައަޅާފަ އެވެ.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
%d bloggers like this: