ޚަބަރު ފީތާ

ނ. ވެލިދޫގައި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކެއްގެ ހިލޭ އެހީގައި ވަގުތީ ފެރީ ގިމަތައެއް ޤާއިމް ކުރަނީ

ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު މުކައްރަމް

މިލަދުން މަޑުލު ދެކުނު ބުރީ ވެލިދޫގައި، ވަގުތީ ފެރީ ގިމަތައެއް އެޅުމަށްޓަކައި މަސައްކަތު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކޮށްފިއެވެ. މިއެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކޮށްފައި ވަނީ އިއްޔެ ކަމުގައި ނ.ވެލިދޫ ކައުންސިލުން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ.

މި ގިމަތަ އަޅަނީ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކެއްގެ ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން ކަމުގައި ކައުންސިލްގެ ރައީސް އާތިފް ޙުސެއިން ވިދާޅުވިއެވެ.

ނ. ވެލިދޫ ކައުންސިލް ރައީސް، އާތިފް ޙުސެއިން

ނ. ވެލިދޫ ކައުންސިލް ރައީސް، އާތިފް ޙުސެއިން

ކައުންސިލް ހުވާކުރާތާ 6 މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، ނ.ވެލިދޫގައި ފެރީ ގިމަތައެއް އެޅުމަށް، ކައުންސިލްގެ މިހާރުގެ ރައީސްވަނީ ކެމްޕެއިނުގައި ވަޢުދުވެލައްވާފައެވެ. މިގޮތުން ކައުންސިލް ހުވާ ކުރިތާ ފުރަތަމަ ހަފްތާގެ ތެރޭގައި މިކަމުގެ މަސައްކަތް ކައުންސިލުން ވަނީ ފަށައިގަނެފައެވެ. އާތިފް އިތުރަށް ހާމަކުރެއްވި ގޮތުގައި، ވަގުތީ ގިމަތައެއް މިވަގުތު އެޅުމަށް ނިންމީ، ދާއިމީ ގިމަތަ އެޅުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ބިމުގައި މިވަގުތު އޮޑިތަކާއި އެކު އޮޑި ހަރުގެ ތަކެއް ހުރުމުންނެވެ.  އެހެންކަމުން އޮޑިވެރީންނާއި އެކު މިކަމާއި މެދު މަޝްވަރާ ކުރެވުނެވެ. އޮޑިހަރުގެތައް ނަގައި އެ ބިން އަނބުރާ ކައުންސިލަށް ނެގެން އޮތީ އެއް އަހަރު ދުވަސް ފަހުން ކަމުގައިވާތީ، މިވަގުތަށް ވަގުތީ ގިމަތައެއް އެޅުމަށް ކައުންސިލުން ނިންމީ ކަމުގައި އާތިފް ވިދާޅުވިއެވެ. ނަމަވެސް ދާއިމީ ގިމަތައެއް އެޅުމަށްޓަކައި މިހާރުވެސް އަންނަނީ ފަންނީ މާހިރުންނާއި، ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާއާއި އެކު ޕްލޭންކުރެވެމުން ކަމުގައި ކައުންސިލްގެ ރައީސް އާތިފް ޙުސައިން އިތުރަށް ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

ވަގުތީ ގޮތުން އެޅިގެންދާ ގިމަތައިގައިވެސް، ވަގުތީ ލަގެޖް އޭރިއާއެއްގެ އިތުރުން، އަތް ދޮވެވޭނެ އިންތިޒާމާއި، ފޯނު ޗާޖުކޮށްލެވޭނެ ގޮތް ހަމަޖެހިފައި ހުންނާނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ދަތުރުވެރީން އިށީންދެގެން ތިބޭނެ ތަނެއްވެސް ހުންނާނެކަމުގައި ކައުންސިލް ރައީސް މަޢުލޫމާތު ދެއްވިއެވެ. އަދި ދާއިމީ ފެރީ ގިމަތަ އިރާދަ ކުރެއްވިއްޔާ ވެގެންދާނީ ވަރަށް ފުރިހަމަ ގިމަތައަކަށް ކަމުގައިވެސް އާތިފް ވިދާޅުވިއެވެ. ސަތޭކަ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތް ނިންމައި، ޤާއިމްކުރުމަށް މަސައްކަތު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފައިވާ މި ގިމަތަ ޤާއިމްކުރަނީ، އެރަށު ޙުސައިން މުޙައްމަދު، ޚާލިދު އިބްރާހީމް އަދި އަހުމަދު ރިޒާގެ ހިލޭ އެހީގެ ދަށުންކަމުގައި ކައުންސިލް ރައީސް ވަނީ މަޢުލޫމާތު ދެއްވާފައެވެ. މިފަދަ ގިމަތައެއް ވެލިދޫގައި ޤާއިމްވެގެން ދިއުން ވާނީ، އަތޮޅު ފެރީއިން ދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކަށާއި އެހެންވެސް ދަތުރުވެރީންނަށް ވަރަށް ފަސޭހަވެގެންދާނެ ކަމަކަށެވެ.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
2

2 ޚިޔާލުތައް ގައި "ނ. ވެލިދޫގައި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކެއްގެ ހިލޭ އެހީގައި ވަގުތީ ފެރީ ގިމަތައެއް ޤާއިމް ކުރަނީ"

  1. ވަރަށް ރަނގަޅު ކަމެއް ތިކުރަނީ. މިފަދަ ރަށަށް ފައިދާހުރި ގިނަ ކަންކަން ފެނިގެން ދިއުނ އުންމީދަކީ

  2. ވަރަށް ރަނގަޅު ކަމެއް ތީ.. ޝުކުރުކޮށް އުފާކުރަން މިދެމީހުން ގެ އެހީތެރިކަން. ވެލިދޫ ރައްވެއްސެއް ތިކަމުގަ ނުހިމެނުނީ ކީއްވެބާ؟

Comments are closed.

%d bloggers like this: