ޚަބަރު ފީތާ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަކީ ގޮއްވާލަން ޖެހޭ ތަނެއްކަމަށް ކޮމެންޓުކުރި 28 އަހަރުގެ މީހާ ހައްޔަރުކޮށްފި

ފައިލް ފޮޓޯ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަކީ ގޮއްވާލަން ޖެހޭ ތަނެއްކަމަށް ކޮމެންޓުކުރި 28 އަހަރުގެ މީހާ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ހައްޔަރު ކޮށްފައިވަނީ އުމުރުން 28 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެއް ކަމަށެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ، އެފަދަ ޓެރަރިޒަމާ ގުޅޭ މައްސަލަތައް ފުލުހުން ބަލަމުންދާނީ ވަރަށް ސީރިއަސް މައްސަލަތަކެއް ގޮތުގައި ކަމަށެވެ. އަދި ރައްޔިތުންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރު ކުރާނެ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އަވަހާރަކޮށްލަން ދިން ހަމަލާއަށް ހިތްވަރު ލިބޭ ގޮތަށް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ވާހަކަ ދައްކަމުންދާތީ އެސިސްޓެންޓް ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު މުހައްމަދު ރިޔާޒް ވިދާޅުވީ ޓެރަރިޒަމްގެ އަމަލުތަކަށް އެއްވެސް ސިފައެއްގައި ތައުރީފު ކުރުމާއި، ހިތްވަރު ދިނުމާއި، ނުވަތަ ތާއީދުކުރާ ކުރުމަކީ ޓެރަރިޒަމްގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން ވެސް މަނާކޮށްފައިވާ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

އެއީ އެހެނިހެން ގާނޫނުތަކުން ވެސް އަދަބު ކަނޑައެޅިފައިވާ ޖިނާއީ ކުށެއްކަން ރިޔާޒް ވަނީ ހަނދާން ކޮށްދެއްވާފަ އެވެ. އަދި ކާކުކަން އެނގޭ ގޮތަށާއި ނޭނގޭ ގޮތަށް ވެސް ސޯޝަލް މީޑިއާ އެކައުންޓުތަކުން ޓެރަރިޒަމަށް ހިތްވަރު ދޭ ގޮތަށް ކޮށްފަ ހުރި ޕޯސްޓުތަކާއި ކޮމެންޓުތަކުގެ މައުލޫމާތު ނަގައި އެއީ ކޮން ބައެއްތޯ ބަލައި، އެ މައުލޫމާތުތައް އަންނަނީ އެއްކުރަމުން ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ގާނޫނުގައި ބުނެފައިވަނީ ސީދާ ގޮތުން ނުވަތަ ނުސީދާ ގޮތުންވިޔަސް، ޓެރަރިޒަމްގެ އަމަލެއް ކުރުމަށް ހިތްވަރު ދިނުމަކީ ކުށެއް ކަމަށެވެ.

”ހިތްވަރު ދިނުން“ ކަމަށް ގާނޫނުގައި ބުނެފައި ވަނީ، މީހަކު ބުނާ ބުނުމަކުން ނުވަތަ ދޭ ބަޔާނަކުން، އެއީ ޓެރަރިޒަމްގެ އަމަލެއް ކުރުމަށް ނުވަތަ ރޭވުމަށް ނުވަތަ މަގުފަހިކުރުމަށް ހިތްވަރުދޭ ކަމެއްކަމަށް އާންމުންނަށް ނުވަތަ އާންމުންގެ ބަޔަކަށް ފެންނަ ފެނުން ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ޓީވީ، ރޭޑިއޯ ނުވަތަ އިންޓަނެޓް މެދުވެރިކޮށް ވެސް ޓެރަރިޒަމަށް ހިތްވަރު ދިނުމަކީ ކުށެކެވެ. ޓެރަރިޒަމަށް ހިތްވަރުދިނުމުގެ އަމަލެއް ކޮށްފި މީހެއްގެ އަދަބަކީ 10 އަހަރާއި 15 އަހަރާ ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމެވެ.