ޚަބަރު ފީތާ

ރައްޔިތުން ވާވެއްދުން ހުއްޓާލަން ޖެހޭ! : ޝެއިޚް އަޙްމަދު ސަމީރު

ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރުމަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ޤާނޫނަށް ގެންނަން އުޅޭ ބަދަލާއި މެދު ރައްޔިތުން ކަންބޮޑުވި ޢިބާރާތަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ގެނައުމެއް ނެތި، އެގޮތުގައި ފާސްކުރުމުގެ ބަހަނާއެއްގެ ގޮތުން، ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުން ފިލުވަން ކަމަށް ބުނެ، ޤާނޫނުލް ޢުޤޫބާތަށް ގެންނަން އުޅޭ އިޞްލާޙު ކަމުގައި އޭ.ޖީ އިން ލިޔެފައިވާ ޢިބާރާތަކީ މިހާރުވެސް އެޤާނޫނުގެ 617 ގައި އޮތް އެއްޗެއް ކަމުގައި އައްޝެއިޚް އަޙްމަދު ސަމީރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެބޭފުޅާ މިފަދައިން ވިދާޅުވެފައިވަނީ އެބޭފުޅާގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖުގައެވެ.

ރައްޔިތުން ވާވެއްދުން ހުއްޓާލަން ޖެހޭކަމުގައި ވިދާޅުވެ، އެބޭފުޅާވަނީ، އެޓާނީ ޖެނެރަލް އިން ނެރެފައިވާ ނޫސްބަޔާނުގެ ސްކްރީން ޝޮޓަކާއި، އެބަޔާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޤާނޫނުގެ 617 ވަނަ މާއްދާގެ ސްކްރީން ޝޮޓެއްވެސް ޙިއްސާކުރައްވާފައެވެ. ނަފްރަތުގެ ޢަމަލު ހިންގުމުގެ ކުށުގެ ޤާނޫނުލް ޢުޤޫބާތަށް އިސްލާހު ގެނައުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބިލުގައިވާ ކަންކަމާއިމެދު ޢިލްމުވެރީންނާއި ރައްޔިތުންގެ ގިނަބަޔަކު އަންނަނީ ނުރުހުމާއި ފާޑު ކިޔުންތައް ސަރުކާރަށް ރައްދުކުރަމުންނެވެ. އަދި މިބިލަކީ، ލާދީނީ އަދި ދީނާއި އިދިކޮޅު ޙަރަކާތްތައް ހިންގާ މީޙުން ޙިމާޔަތްކޮށް، އެފަދަ ފަރާތްތަކާއި ދެކޮޅަށް ބަސްބުނާ މީހުން ތަޅު އަޅުވައި، ޖަލުގަި ބަންދުކުރުމުގެ ގޮތުން ގެންނަން އުޅޭ ބަދަލެއް ކަމުގައިވެސް ގިނަބަޔަކު ދަނީ ބުނަމުންނެވެ.

2 ޚިޔާލުތައް ގައި "ރައްޔިތުން ވާވެއްދުން ހުއްޓާލަން ޖެހޭ! : ޝެއިޚް އަޙްމަދު ސަމީރު"

  1. އަހުމަދު | ޖޫން 2, 2021 at 06:59 |

    މުސްލިމުންނާ ދިމާލަށް މުސްލިމުން ތިޔައީ ބޮޑު ކާފަރެކޭ ގޮވުން މިހާރު އާއްމުވެއްޖެ. ވަަރުގަދަ ގާނޫނަކުން ނަވެސް އެއަނގަތަށް ބަންދު ނުކޮށްފިނަމަ އިތުރު މާރާމާރީތައް ހިގަންފަށާފާނެ.

  2. ޒެލްޓާ | ޖޫން 2, 2021 at 08:55 |

    އަސްލު ވެސް. ވާވެއްދުން ހުއްޓަން ވެއްޖެ.

Comments are closed.