ޚަބަރު ފީތާ

ނިދާއުލް އިސްލާމްގެ ރޯދަ ސުވާލު 15

ނިދާއުލް އިންތިޒާމުކޮށްގެންއިސްލާމްގެ ފަރާތުން  ހިންގާ ރޯދަ ސުވާލު މުބާރާތުގެ މިއަދުގެ ސުވާލަކީ

ދުނިޔޭގައި ތިއްބާ ސުވަރުގޭގެ މަތިވެރި ޚަބަރު ދެއްވި 10 ޞަޙާބީންގެ ތެރެއިން 5 ޞަޙާބީއެއްގެ ނަން ބުނެދޭށެވެ.

ޖަވާބު ދެއްވުމަށް މިލިންކަށް ފިތާލައްވާ 

 

Rate this post